godlo

Szkoła Podstawowa nr 27 im. Stefana Czarnieckiego w Poznaniu

Klasa 4 sportowa

Informator dla Rodziców dzieci – kandydatów do klasy czwartej sportowej
o profilu piłka nożna
pod patronatem 
Akademii WARTA POZNAŃ SA

Terminy –Szkoła Podstawowa nr 27

 Rodzaj czynnościTermin w postępowaniu rekrutacyjnymTermin w postępowaniu uzupełniającym
1Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnymod 12 kwietniado 30 kwietniaod 14 do 15 czerwca
2Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe – dot. kl. 421 i 22 kwietniagodz. 1700-1800       Indywidualne ustalenia
3Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe- dot. klasy czwartej! *28 kwietniagodzina 12.0021 czerwcagodzina 12.00
4Podanie do publicznej wiadomościprzez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych
11 majagodzina 12.0022 czerwcagodzina 12.00
5Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczeniaod 11 majado 13 majaod 22 czerwcado 23 czerwca
6Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 17 m a j agodzina 12.0025 czerwcagodzina 12.00

* Do wniosku o przyjęcie do klasy 4 sportowej o profilu piłka nożna należy dołączyć:

1. orzeczenie od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej potwierdzające stan zdrowia umożliwiający  

   podjęcie nauki w oddziale sportowym.

2. pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do klasy sportowej.

Procedura odwoławcza

  • W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych, rodzic/prawny opiekun może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.
  • W terminie do 5 dni od dnia złożenia przez rodzica/prawnego opiekuna wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia komisja rekrutacyjna przygotowuje i wydaje uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata.
  • W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic/prawny opiekun kandydata może wnieść do dyrektora szkoły podstawowej odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. Na rozstrzygnięcie dyrektora publicznego przedszkola/szkoły podstawowej, służy skarga do sądu administracyjnego.

Rekrutacja uzupełniająca

  • Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego szkoły podstawowe posiadające wolne miejsca rozpoczną rekrutację uzupełniającą.
  • Wnioski złożone w placówkach z wolnymi miejscami podlegają procedurze rekrutacyjnej opisanej powyżej.

Art. 137. 1. Do klasy I publicznej szkoły podstawowej sportowej, publicznej szkoły podstawowej mistrzostwa sportowego, oddziału sportowego w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej lub oddziału mistrzostwa sportowego w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej lub do klasy wyższej niż I w tych szkołach, w przypadku gdy szkolenie w danym sporcie rozpoczyna się w tej klasie, przyjmuje się kandydatów, którzy: 1)27) posiadają stan zdrowia umożliwiający podjęcie nauki w szkole lub oddziale, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej; 2) posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do szkoły lub oddziału; 3) uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez polski związek sportowy właściwy dla danego sportu, w którym jest prowadzone szkolenie sportowe w danej szkole lub danym oddziale. 2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa w ust. 1, niż liczba wolnych miejsc w szkole i oddziale, o których mowa w ust. 1, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę wyniki prób sprawności fizycznej, o których mowa w ust. 1 pkt 3. 3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art. 131 ust. 2. Przepis art. 131 ust. 3 stosuje się. 4. Do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej sportowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej mistrzostwa

Skip to content