godlo

Szkoła Podstawowa nr 27 im. Stefana Czarnieckiego w Poznaniu

Informator

Szanowni Państwo,

w życiu Waszym i Waszego dziecka rozpoczyna się kolejny, jakże ważny etap – rozpoczęcie nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej.


Informacje podstawowe.

 1. Do szkoły obwodowej z urzędu, tzn. bez rekrutacji przyjmowane są dzieci:
 • zamieszkałe w obwodzie szkoły,
 • uczęszczające do oddziału przedszkolnego w szkole, w której będą kontynuować naukę (również w przypadku, gdy szkoła ta nie jest szkołą obwodową).
 1. Aktualne obwody szkół podstawowych znajdziecie Państwo na stronie: sip.geopoz.pl.
  Po wybraniu z listy pozycji: BAZA DANYCH należy wejść w „system adresowy” i wpisać ulice z numerem „szkoły podstawowe (dot. naboru od 2020/21)” i wpisać nazwę ulicy bez numeru. Po kliknięciu polecenia „Szukaj” wyświetli się szkoła obwodowa.
 2. Jeżeli zamierzacie Państwo zapisać dziecko do szkoły obwodowej należy złożyć w sekretariacie szkoły obwodowej wypełnione i podpisane zgłoszenie.
 1. Jeżeli zamierzacie Państwo zapisać swoje dziecko do szkoły podstawowej innej, niż obwodowa, to należy wypełnić wniosek, wskazując w nim szkoły uszeregowane według preferencji: od najbardziej preferowanej (pierwsze miejsce) do najmniej preferowanej (trzecie miejsce) oraz wpisując typ oddziału (ogólnodostępny, sportowy, objęty patronatem Lecha Poznań lub integracyjny). Wykaz szkół z informacją o typach oddziałów, przewidywanych do uruchomienia w szkołach, jest dostępny na stronie https://nabor.pcss.pl/poznan/szkolapodstawowa/.
  Wypełniony wniosek należy wydrukować, podpisać i złożyć w szkole podstawowej pierwszego wyboru, wskazanej na 1 miejscu.
 2. Druk zgłoszenia i wniosku wraz ze stosownymi oświadczeniami można otrzymać w sekretariacie szkoły lub pobrać ze stron: https://nabor.pcss.pl/poznan/szkolapodstawowa/dokumenty.
 1. W rekrutacji do klas pierwszych ogólnodostępnych oraz integracyjnych (wyłącznie w odniesieniu do uczniów nieposiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego) szkół podstawowych innych, niż obwodowe brane będą pod uwagę kryteria uchwalone przez Radę Miasta Poznania (uchwała nr LVIII/1077/VIII/2022 z dnia 18 stycznia 2022r.). Kryteria uchwalone przez Radę Miasta Poznania:
KryteriumLiczba punktówDokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów
zamieszkanie kandydata na terenie Poznania10 pktoświadczenie rodziców/prawnych opiekunów kandydata
uczęszczanie przez kandydata, w roku szkolnym poprzedzającym rok rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej,  do przedszkola w danym zespole szkół lub do oddziału przedszkolnego w danej szkole podstawowej6 pktdokumentacja szkoły
rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, będzie uczęszczało do danej szkoły lub zespołu szkół, w którego skład wchodzi dana szkoła podstawowa 7 pktdokumentacja szkoły
oboje rodziców/opiekunów prawnych rozliczyło podatek dochodowy od osób fizycznych za miniony rok w gminie Poznań- kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko13 pktkserokopia pierwszej strony zeznania podatkowego, w przypadku zeznania elektronicznego wraz z Urzędowym Poświadczeniem Odbioru ze zgodnym numerem referencyjnym (UPO)
wielodzietność rodziny kandydata2 pktoświadczenie rodziców/opiekunów prawnych kandydata
wskazanie przez kandydata klasy integracyjnej (dotyczy szkoły, w której planowane jest otwarcie klasy integracyjnej)3 pktoświadczenie rodziców/opiekunów prawnych kandydata
 • Wykaz szkół podstawowych, w których w roku szkolnym 2022/2023 planuje się uruchomienie oddziałów integracyjnych i sportowych wkrótce na stronie https://nabor.pcss.pl   – dokumenty.


Terminy –Szkoła Podstawowa nr 27

 Rodzaj czynnościTermin w postępowaniu rekrutacyjnymTermin w postępowaniu uzupełniającym
1Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydatawarunków lub kryteriów branychpod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnymod 30 marca –  18 kwietnia26 maja -2 czerwca 2023 r.
2Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe – nie dotyczy SP27 3-14 kwietnia 2023r. 29-31 maja 2023r.
3Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe17 kwietnia
godzina 12.00
1 czerwca godzina 12.00
4Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych
21 kwietnia 2023r. godzina 12.006 czerwca 2023r. godzina 12.00
5Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia21-26 kwietnia 2023r.6-12 czerwca 2023r.
6Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych28 kwietnia 2023r. godzina 12.0016 czerwca 2023r. godzina 12.00

Procedura odwoławcza

 • W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych, rodzic/prawny opiekun może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.
 • W terminie do 5 dni od dnia złożenia przez rodzica/prawnego opiekuna wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia komisja rekrutacyjna przygotowuje i wydaje uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata.
 • W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic/prawny opiekun kandydata może wnieść do dyrektora szkoły podstawowej odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. Na rozstrzygnięcie dyrektora publicznego przedszkola/szkoły podstawowej, służy skarga do sądu administracyjnego.

Rekrutacja uzupełniająca

 • Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego szkoły podstawowe posiadające wolne miejsca rozpoczną rekrutację uzupełniającą.
 • Wnioski złożone w placówkach z wolnymi miejscami podlegają procedurze rekrutacyjnej opisanej powyżej.

Skip to content