godlo

Szkoła Podstawowa nr 27 im. Stefana Czarnieckiego w Poznaniu

Dokumenty

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 27

im. Stefana Czarnieckiego

os. WINIARY 2 w POZNANIU

PODSTAWA PRAWNA

Prawo Oświatowe – Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – art. 105

ŚWIETLICA JEST INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ SZKOŁY – W SWOJEJ PROGRAMOWEJ DZIAŁALNOŚCI REALIZUJE CELE I ZADANIA SZKOŁY, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM TREŚCI I DZIAŁAŃ

WYCHOWAWCZO-OPIEKUŃCZYCH PRZYJĘTYCH W PLANIE PRACY ORAZ W PROGRAMIE PROFILAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYM SZKOŁY

I CELE I ZADANIA ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Wspieranie rodziców w działaniach wychowawczych

 1. Zapewnienie opieki uczniom naszej szkoły przed lekcjami i po ich zakończeniu.

Nauczyciele są odpowiedzialni wyłącznie za dzieci, które zgłaszają się do świetlicy w godzinach jej funkcjonowania.

 • Organizowanie zajęć w grupach wychowawczych.
 • Dbanie o bezpieczeństwo i higieniczne warunki przebywania w świetlicy, na boisku, placu zabaw.
 • Prowadzenie zajęć umożliwiających zaspokojenie potrzeb uczniów.
 • Rozwijanie zainteresowań, uzdolnień.
 • Wdrażanie uczniów do twórczego wykorzystania czasu wolnego.
 • Stwarzanie okazji do uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych.
 • Rozwijanie postaw prozdrowotnych.
 • Współpraca z rodzicami, nauczycielami, instytucjami.

II DOKUMENTACJA PRACY ŚWIETLICY

 1. Zajęcia w świetlicy odbywają się zgodnie z założeniami Rocznego Planu Pracy Świetlicy i Programu Pracy Świetlicy. Dokumenty są przygotowywane na każdy kolejny rok szkolny.
 2. Dla każdej grupy wychowawczej prowadzony jest dziennik zajęć. Nauczyciele prowadzący zajęcia w grupie zobowiązani są do regularnego uzupełniania wpisów w dzienniku.
 3. „Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy” przechowuje nauczyciel odpowiedzialny za grupę. Wgląd do Kart mają wyłącznie nauczyciele sprawujący opiekę nad dzieckiem.
 4. Sprawozdania z pracy świetlicy są przygotowywane na zakończenie I semestru i na zakończenie roku szkolnego.

III ZAJĘCIA W ŚWIETLICY

 1. Zajęcia odbywają się zgodnie z Rocznym Planem Pracy Świetlicy.
 2. Tematy zajęć wynikają z Programu Pracy przygotowanego na każdy rok szkolny.
 3. Zajęcia odbywają się systematycznie z uwzględnieniem potrzeb edukacyjnych i rozwojowych dzieci oraz ich możliwości psychofizycznych.

IV ORGANIZACJA PRACY ŚWIETLICY

 1. Świetlica jest czynna w godzinach 6.30 – 17.00.
 2. Na początku roku szkolnego odbywa się zebranie z rodzicami.
 3. Nauczyciele są odpowiedzialni za dzieci w godzinach działania świetlicy.
 4. Podczas pełnienia przez nauczycieli dyżurów, dzieci opuszczają świetlicę i przebywają w miejscu wskazanym prze nauczyciela.
 5. W dniu rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego nauczyciele nie pełnią dyżurów opiekuńczych.
 6. Uczniowie przebywają w grupach wychowawczych.
 7. Zgodnie z przepisami pod opieką jednego nauczyciela nie może pozostawać więcej niż 25 uczniów {§7 pkt 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli}.
 8. Dzieci pozostające w świetlicy po godz. 15.30 maja prawo do pomocy ze strony nauczycieli podczas odrabiania zadań domowych. Wcześniejsze odrabianie zadań uzależnione jest od liczby dzieci, harmonogramu zajęć w świetlicy, zajęć dodatkowych, planowych imprez.
 9. Nauczyciele nie ponoszą odpowiedzialności zapieniądze, prywatnezabawki, sprzęt techniczny i sportowy przynoszony przez dzieci.
 10. W ciągu całego roku szkolnego dzieci wchodzą do świetlicy wyłącznie  w obuwiu zamiennym.

V   WSPARCIE MATERIALNE

 1. Podczas zebrania na początku roku szkolnegorodzice podejmują decyzje dotyczące wsparcia działań w świetlicy.
 2. Rodzice określają formę wsparcia oraz przeznaczenie uzyskanych środków.
 3. Podjęte decyzje obowiązują do końca roku szkolnego.

VI ZASADY PRZYJMOWANIA UCZNIÓW

 1. Do świetlicy przyjmowane są wyłącznie dzieci, których rodzice/opiekunowie pracują lub ze względu na inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki ze strony szkoły.
 2. Zapisy odbywają się w dniu rozpoczęcia zajęć, każdorazowo na bieżący rok szkolny.
 3. Warunkiem przyjęcia do świetlicy jest złożenie pisemnej prośby przez rodziców/opiekunów na formularzu Karty Zgłoszenia Dziecka do Świetlicy i dostarczenie jej w wyznaczonym terminie. Informacje zawarte

w Karcie są weryfikowane.

 • Karty są wydawane na początku każdego roku szkolnego. Niedostarczenie wypełnionej karty w określonym terminie powoduje wykreślenie dziecka z listy uczestników zajęć.
 • W wyjątkowych sytuacjachw świetlicy mogą czasowo przebywać uczniowie nie zapisani – nie uczęszczający na wybrane lekcje, oczekujący na wycieczkę, dzieci z klas, które wcześniej zakończyły lekcje {rodzice nie zostali poinformowani}.
 • Kolejność zapisywania dzieci:
 • zapisy uczniów, którzy we wrześniu rozpoczynają naukę w klasie 1 odbywają się w czerwcu, również podczas zebrania organizacyjnego dla rodziców
 • zapisy uczniów klas 2 i 3 odbywają się w dniu rozpoczęcia roku szkolnego.
 • Kolejność przyjmowania uczniów
 • dzieci z klasy 1
 • dzieci z klasy 2
 • dzieci z klasy 3
 • Wszystkie informacje zawarte w Karcie zgłoszeniowej podlegają Ustawie o Ochronie Danych Osobowych.

Dostęp do informacji mają wyłącznie nauczyciele sprawujący bezpośrednią opiekę nad dziećmi. Nauczyciel może korzystać z podanych numerów telefonów wyłącznie w uzasadnionych sytuacjach: nagłe zachorowanie dziecka; wypadek; kontakt z rodzicem/opiekunem dziecka, które pozostało w świetlicy po godz. 17.00; innychważnych sytuacjach.

VII ZASADY ODBIERANIA UCZNIÓW ZE ŚWIETLICY

 1. Rodzice/opiekunowie są zobowiązani do odbioru dziecka bezpośrednio po zakończeniu pracy.

W przypadku nagłego zdarzenia uniemożliwiającego odbiór,  rodzice/opiekunowie powiadamiają nauczyciela dyżurującego – tel. 61-823-33–89, 61-823-39-33.

 • Dziecko może samo wychodzić do domu wyłącznie na pisemną prośbę rodziców/opiekunów {wpis w Karcie zgłoszeniowej, odrębna forma pisemna, która pozostaje w dokumentacji – rodzice określają dokładny dzień i godzinę wyjścia}.
 • Dzieci, które nie ukończyły 7 roku życia mogą poruszać się po drogach wyłącznie pod opieką osoby, która ukończyła co najmniej 10 rok życia {Prawo o Ruchu Drogowym art. 43 ust 1}.
 • Rodzice/opiekunowie mogą upoważnić inne osoby do odbioru dziecka –wypełniają przygotowany druk indywidualnie dla każdej upoważnionej osoby.Wpisy można zmieniać i uzupełniać w trakcie roku szkolnego.
 • Zakaz odbioru ucznia przez rodzica {ograniczenie lub odebranie praw rodzicielskich} – wyłącznie

na podstawie prawomocnego wyroku sądowego.Dokument należy przedstawić do wglądu wychowawcy świetlicy.

 • Informacje telefoniczne dotyczące godziny wyjścia lub osób odbierających dziecko nie są przyjmowane.

VIII WYCIECZKI

 1. W wycieczkach mogą brać udział wszyscy chętni uczniowie zapisani do świetlicy.
 2. Dzieci sprawiające szczególne trudności wychowawcze biorą udział w wycieczce pod opieką rodzica lub innej dorosłej osoby.
 3. Nauczyciele organizujący wycieczkę określają liczebność grupy.
 4. W wycieczce uczestniczą wyłącznie uczniowie, którzy dostarczyli pisemna zgodzę.
 5. Koszty wycieczki ponoszą uczestnicy.
 6. W czasie trwania wycieczki nauczyciele ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci.

IX  ZADANIA NAUCZYCIELI

Nauczyciele zatrudnieni w świetlicy są członkami Rady Pedagogicznej i realizują jej zadania.

Podczas zajęć prowadzonych w świetlicy:

 1. Dbają o bezpieczeństwo uczniów pozostających pod ich opieką.
 2. Prowadzą zajęcia w sposób zapewniający wszechstronny rozwój uczniów, zaspokojenie ich potrzeb edukacyjnych, społecznych, psychicznych.
 3. Prowadzą zajęcia zgodnie z Rocznym Programem Pracy Świetlicy.
 4. Wzbogacają ofertę o inne zajęcia {wycieczki, imprezy, udział w konkursach, itp.} nie ujęte w Programie.
 5. Na bieżąco uzupełniają dokumentację.
 6. W sprawach wychowawczych mogą konsultować się z innymi nauczycielami, pedagogiem i psychologiem szkolnym.
 7. Udzielają informacji o zachowaniu dziecka rodzicom/prawnym opiekunom, wychowawcy klasy, pedagogowi i psychologowi szkolnemu.
 • Informują rodziców/opiekunów o zachowaniu, problemach zdrowotnych.
 • Nauczyciele mają prawo wglądu w dokument tożsamości osoby odbierającej dziecko.
 • Nauczyciele dbają o bezpieczeństwo dzieci w stołówce szkolnej.

X   PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW

 1. Rodzice/opiekunowie uczniów Szkoły Podstawowej nr 27 mają prawo zapisać dziecko do świetlicy jeśli musi ono dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy rodziców/opiekunów lub ze względu na inne okoliczności wymagające zapewnienia takiej opieki.
 2. Rodzice/opiekunowie są zobowiązani do przestrzegania czasu pracy świetlicy.
 3. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do udziału w zebraniu na początku roku szkolnego.
 4. Rodzice/opiekunowie mogą zrezygnować z opieki nad dzieckiem w świetlicy w trakcie całego roku szkolnego.
 5. Rodzice/opiekunowie mają prawo do uzyskania informacji o funkcjonowaniu dziecka w grupie świetlicowej.
 6. Współpraca wychowawców z rodzicami/opiekunami może mieć formę rozmowy bezpośredniej lub telefonicznej, przekazania informacji w formie pisemnej bądź za pośrednictwem dziennika elektronicznego.
 7. W trakcie całego roku szkolnego rodzice/opiekunowie mogą zmieniać i uzupełniać informacje zawarte

w Karcie Zgłoszenia Dziecka do Świetlicy.

 • Rodzice/opiekunowie są zobowiązani do przestrzegania Regulaminu Świetlicy.
 • Rodzice ponoszą koszty związane ze świadomym i celowym niszczeniem wyposażenia świetlicy przez dzieci.

XI PRAWA UCZNIÓW

 1. Dzieci mają prawo do życzliwości, podmiotowego traktowania oraz poszanowania ich godności osobistej.
 2. Dzieci rozwijają uzdolnienia, poszerzają zainteresowania.
 3. Dzieci mają prawo do udziału w konkursach i wycieczkach, zajęciach przygotowanych przez nauczycieli.
 4. Uczniowie mają prawo do spontanicznej zabawy.
 5. Dzieci korzystają ze środków dydaktycznych, zabawek i  gier, sprzętu sportowego {zgodnie z ich przeznaczeniem}.
 6. Uczniowie mogą zgłaszać pomysły zajęć, zabaw, konkursów i wycieczek.
 7. Dzieci mają prawo do wyrażania własnych myśli i przekonań.
 8. Dzieci uczęszczające do świetlicy mają pierwszeństwo zapisu na zajęcia dodatkowe prowadzone przez wychowawców.
 9. Dzieci mogą korzystać z telefonów komórkowych wyłącznie w celu kontaktu z rodzicami/opiekunami.

XII OBOWIĄZKI UCZNIÓW

 1. Uczniowie przestrzegają zasad kulturalnego zachowania wobec nauczycieli, pracowników szkoły, koleżanek i kolegów.
 • Uczniowie biorą udział w zajęciach przygotowanych przez nauczyciela, wynikających z programu pracy świetlicy.
 • Zabronione jest samowolne oddalanie się od grupy, opuszczanie świetlicy lub boiska, placu zabaw.
 • Dzieci wykonują wszystkie polecenia nauczycieli.
 • Dzieci dbają o porządek.
 • Uczniowie korzystają z wyposażenia świetlicy zgodnie z jego przeznaczeniem.

XIII POSTĘPOWANIE WOBEC UCZNIÓW SPRAWIAJĄCYCH TRUDNOŚCI WYCHOWAWCZE

 1. Upomnienie przez nauczyciela.
 2. Uwaga/nagana wpisana do dzienniczka.
 3. Wezwanie rodziców w celu omówienia zachowania dziecka.
 4. Spotkanie z rodzicami/opiekunami w obecności psychologa, pedagoga szkolnego.
 5. Uczniowie sprawiający trudności wychowawcze mogą brać udział w wycieczkach wyłącznie pod opieką rodzica/opiekuna.
 6. Wykreślenie z listy uczestników zajęć świetlicowych. Nauczyciele pracujący w świetlicy mogą skierować wniosek do dyrektora szkoły z prośbą o wykreślenie ucznia z listy uczestników zajęć {jeśli zachowanie dziecka zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu innych osób lub uniemożliwia nauczycielowi sprawowanie opieki nad nim i innymi członkami grupy wychowawczej}. Po zasięgnięciu opinii psychologa szkolnego, pedagoga, po spotkaniu z rodzicami dziecka i nauczycielami pracującymi w świetlicy dyrektor podejmuje ostateczną decyzję.

XIV NAGRODY

 1. Ustna pochwała udzielona przez nauczyciela.
 2. Pochwała wpisana do dzienniczka.
 3. Pochwała lub podziękowanie w odrębnej formie pisemnej.
 4. Nagroda rzeczowa.

XV   POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszyscy uczniowie przebywający w świetlicy, ich rodzice lub prawni opiekunowie są zobowiązani do przestrzegania Regulaminu Świetlicy.
 2. W trakcie każdego roku szkolnego mogą zostać przygotowane odrębne regulaminy obowiązujące w szkole, których przestrzeganie jest również obowiązkiem uczniów i ich prawnych opiekunów.

PRZYGOTOWAŁA

mgr MAGDALENA BĘDZIŃSKA

koordynator pracy świetlicy szkolnej

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W TRAKCIE EPIDEMII COVID-19

OBOWIĄZUJĄCE OD 1 WRZEŚNIA 2021 r. W ŚWIETLICY

 W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 27 W POZNANIU

Podstawą do opracowania procedur są obowiązujące akty prawne i wytyczne MEiN, MZ i GIS.

Wszystkie osoby wchodzące na teren placówki są zobowiązane do przestrzegania procedur bezpieczeństwa obowiązujących w Szkole Podstawowej nr 27 w Poznaniu.

Procedury bezpieczeństwa dla świetlicy są uszczegółowieniem procedur obowiązujących w Szkole.

I     PRZYJĘCIE I ODBIÓR DZIECKA

 1. Do świetlicy mogą wejść wyłącznie uczniowie zapisani w dniu rozpoczęcia roku szkolnego, którzy w wyznaczonym terminie dostarczyli wypełnioną dokumentację [„Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy”} oraz inni uczniowie wskazani przez dyrekcję szkoły.
 2. Do świetlicy wchodzą uczniowie bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannielub w izolacji w warunkach domowych.
 3. Uczniowie są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe. Na teren placówki wchodzi z uczniem tylko jeden opiekun.
 4. Dorośli i dzieci przebywający na terenie szkoły są zobowiązane do zachowania dystansu 1,5 m od innych osób.
 5. Osoba przyprowadzająca lub odbierająca dziecko nie wchodzi do sali, w której przebywają inni uczniowie. Po zgłoszeniu wychowawcy odbioru dziecka, oczekuje na nie w holu szkoły.
 6. Rodzice i opiekunowie są zobowiązani do odbioru dziecka bezpośrednio po zakończeniu swojej pracy.

II    ORGANIZACJA ZAJĘĆ OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH

 1. Rodzice/opiekunowie są zobowiązani do zaopatrzenia dziecka w środki ochrony osobistej {maseczki, ewentualnie rękawiczki jednorazowe}, zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.
 2. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce wodą z mydłem), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 3. W miarę możliwości do grupy w świetlicy przyporządkowani są ci sami nauczyciele.
 4. Z sal, w których przebywają dzieci usunięto przedmioty, których nie można skutecznie umyć lub zdezynfekować.
 5. Sale są wietrzone przynajmniej co godzinę, a także w czasie pobytu grupy w stołówce lub na dworze.
 6. Wszystkie dzieci powinny posiadać własne przybory {piórnik z pełnym wyposażeniem}. Nauczyciele dysponują zapasowymi przyborami szkolnymi, które po użyciu przez uczniów są dezynfekowane.
 7. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 8. Uczniowie nie przynoszą z domu żadnych innych przedmiotów przeznaczonych

do zabawy.

 • Zabawki i sprzęt wykorzystywany do zajęć są odkładane do oznaczonego pojemnika

i każdego dnia dezynfekowane.

 1.  Zabawa w sali i na dworze odbywa się z zachowaniem dystansu między osobami.
 2.  Uczniowie zobowiązani są do częstego mycia lub dezynfekcji rąk. Odpowiednie preparaty znajdują się w każdej sali. Dzieci mogą posiadać własne środki do higieny.
 3.  Wszystkie prace wykonane na zajęciach, nagrody otrzymane w konkursach przechodzą kwarantannę przed zabraniem ich do domu przez ucznia.

III   SPOŻYWANIE POSIŁKÓW

 1. Godziny spożywania obiadu w stołówce szkolnej dla dzieci ze świetlicy wynikają

z liczby zajęć lekcyjnych i planu pracy wychowawców.

 • Do stołówki przechodzi cała grupa z nauczycielem. Dzieci, które nie jedzą obiadu mogą spożywać swoje drugie śniadanie.
 • Dzieci nie mogą częstować kolegów słodyczami lub innym pożywieniem.
 • Uczniowie bez ograniczeń mogą spożywać śniadanie, korzystać z własnych napojów w sali świetlicowej – z zachowaniem zasad higienicznego spożywania posiłków.
 • W szkole wyłączone zostały wszystkie dystrybutory wody. Rodzice/opiekunowie muszą zaopatrzyć dziecko w jedzenie i napoje na cały czas przebywania w placówce.

IV   WYSTĄPIENIE OBJAWÓW CHOROBOWYCH U UCZNIA

 1. Dziecko, u którego w trakcie pobytu w świetlicy stwierdzono objawy infekcji, w tym wzrost temperatury lub zostaną zauważone jakiekolwiek symptomy infekcji jak: złe samopoczucie, zmęczenie, brak apetytu, wysypka, przekrwione oczy, katar, ból brzucha lub problemy żołądkowe, nietrzymanie moczu lub kału, kaszel, itp., zostaje niezwłocznie odizolowane w przygotowanym do tego celu pomieszczeniu.
 2. Nauczyciel  zawiadamia dyrektora i rodziców o zaistniałej sytuacji. Rodzic ma obowiązek odebrać dziecko w trybie natychmiastowym po zgłoszeniu przez dyrekcję lub nauczyciela.
 3. O pozytywnym lub negatywnym wyniku przeprowadzonego badania rodzice/opiekunowie informują niezwłocznie dyrekcję szkoły w dniu wystąpienia objawów i wizyty u lekarza.
Skip to content