godlo

Szkoła Podstawowa nr 27 im. Stefana Czarnieckiego w Poznaniu

ZAPISY DO ŚWIETLICY – ROK SZKOLNY 2020/2021

ZAPISY DO ŚWIETLICY – ROK SZKOLNY 2020/2021

DO ŚWIETLICY PRZYJMOWANE SĄ DZIECI, KTÓRYCH RODZICE/OPIEKUNOWIE PRACUJĄ

  • z rodzin pełnych – w których oboje rodzice / opiekunowie pracują
  • z rodzin niepełnych – w których matka / ojciec / prawny opiekun pracuje

„KARTĘ ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY”, która jest podstawą do objęcia ucznia opieką, należy odebrać w dniu rozpoczęcia roku szkolnego.

ZWROT WYPEŁNIONYCH KART – do 2 września 2020r.  Niedostarczenie karty

w wyznaczonym terminie powoduje wykreślenie dziecka z listy.

TERMINY ZAPISÓW

1 września 2020r. {od 8.00 do 12.00 w sali 018}

  • uczniowie rozpoczynający naukę w klasie I – rodzice lub prawni opiekunowie odbierają „Kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy”, co jest potwierdzeniem chęci korzystania z opieki po lekcjach. Dzieci, dla których nie zostanie pobrana karta, będą wykreślone z listy.
  • Uczniowie z klas II, III – zapisy i pobranie „Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy”.

KOLEJNOŚĆ PRZYJMOWANIA DZIECI

  • uczniowie z klasy I
  • uczniowie z klasy II
  • uczniowie z klasy III

LICZBA UCZNIÓW W ŚWIETLICY

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli

§ 7. 1. Na zajęciach świetlicowych w szkole podstawowej ogólnodostępnej pod opieką jednego nauczyciela może pozostawać nie więcej niż 25 uczniów.

Zgodnie z decyzją organu prowadzącego w roku szkolnym 2020/2021 zmniejszona została liczba etatów w świetlicy szkolnej {3,5 etatu}.

W pierwszej połowie września 2020r. odbędzie się zebranie z rodzicami wszystkich dzieci uczęszczających do świetlicy.

Magdalena Będzińska

koordynator pracy świetlicy szkolnej

                          17.08.2020

Skip to content