godlo

Szkoła Podstawowa nr 27 im. Stefana Czarnieckiego w Poznaniu

Świetlica szkolna zaprasza do udziału w konkursie plastycznym

Regulamin konkursu

Zapraszamy dzieci z przedszkoli do udziału w konkursie plastycznym

„Szkoła moich marzeń”

Cele konkursu:

1. Rozwijanie wyobraźni i kreatywności dzieci

2. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień plastycznych

3. Poznawanie nowych technik plastycznych

Regulamin konkursu:

1. Technika pracy: dowolna

2. Format pracy: dowolny

3. Opis pracy: imię i nazwisko autora/autorów, numer przedszkola

4. Udział w konkursie jest możliwy po wypełnieniu i dołączeniu zgody na udział (zał. 1)

Termin:

Konkurs trwa do 21.04.2023 r. Sposób przekazania pracy:

– dostarczenie do sekretariatu szkoły lub świetlicy szkolnej do dnia 21.04.2023r. wraz ze zgodą opiekuna prawnego

– lub wysłanie na adres:

Szkoła Podstawowa nr 27

Os. Winiary 2

60 -655 Poznań

 Rozstrzygnięcie konkursu:

Wystawa prac odbędzie się w świetlicy Szkoły Podstawowej nr 27. Prace przechodzą na własność organizatora. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi pod koniec kwietnia/w początku maja 2023r. – informacja na stronie internetowej szkoły lub w przedszkolu, do którego uczęszcza autor zwycięskiej pracy.  Twórcy najciekawszych prac otrzymają dyplomy i nagrody.

Serdecznie zapraszamy!

Organizatorzy

Zgoda Rodziców

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Oświadczam, że zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(imię i nazwisko ucznia)

uczęszczającego do Przedszkola ……………………………………………………..nr ………………………….

w Poznaniu.

w związku z uczestnictwem w Konkursie Plastycznym „Szkoła moich marzeń” organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 27 w Poznaniu.

…………………………………… ………………………………………………

(miejscowość, data podpis rodzica /opiekuna prawnego)

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody na publikację: imienia, nazwiska, przedszkola, wyników konkursu oraz pracy plastycznej na stronie internetowej i FB Szkoły Podstawowej nr 27

………………………………………………

(podpis rodzica /opiekuna prawnego)

Skip to content