godlo

Szkoła Podstawowa nr 27 im. Stefana Czarnieckiego w Poznaniu

Raport z Ewaluacji Zewnętrznej prowadzonej w 2019 r

Zapraszamy do zapoznania się z raportem z przeprowadzonej w pierwszym semestrze tego roku raportem z ewaluacji zewnętrznej, oceny pracy szkoły.

Obraz naszej szkoły:

Szkoła Podstawowa nr 27 w Poznaniu mieści się na osiedlu Winiary 2 w Poznaniu. Posiada nowoczesne i estetyczne sale lekcyjne, w wielu znajdują się interaktywne tablice multimedialne, dzięki którym uczniowie mogą korzystać z nowych technologii. Do dyspozycji uczniowie mają trzy sale gimnastyczne, dwa boiska ze sztuczną nawierzchnią, dwie pracownie komputerowe, salę multimedialną, bibliotekę z bogatym księgozbiorem oraz czytelnię. Biblioteka wyposażona jest w komputery z dostępem do Internetu. W szkole znajduje się stołówka. Uczniowie mają zapewnioną pomoc pielęgniarki. W Szkole Podstawowej nr 27 w Poznaniu uczy przez działanie. Uczniom organizuje się dodatkowe zajęcia, które rozwijają ich samodzielność, kreatywność,, wycieczki, lekcje muzealne, zajęcia terenowe, warsztaty są dla dzieci i młodzieży źródłem nowych doświadczeń, poszerzają wiedzę ogólną i ułatwiają zrozumienie wielu ważnych zagadnień. Uczniowie szkoły biorą udział w licznych konkursach, których zakres tematyczny jest szeroki. Dzięki temu każdy ma szansę zaprezentowania swoich talentów i umiejętności. Chętni uczniowie mogą działać w Szkolnym Wolontariacie „Caritas”. Uczniowie ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi otrzymują dodatkowe wsparcie poprzez udział w zajęciach korekcyjno-kompensacyjne, dydaktyczno wyrównawczych, logopedycznych, uczestniczą w spotkaniach z psychologiem i pedagogiem. W szkole dba się o kultywowanie tradycji szkolnych i kształcenie postaw patriotycznych. Prężnie działa Rada Rodziców, która wspiera działania wychowawcze szkoły. Wychowawców w realizacji zadań wychowawczych szkoły wspierają rodzice. We współpracy organizują spotkania integracyjne, kiermasze świąteczne, różnorodne warsztaty, rodzinne festyny.”

Z calością rapotru można się zapoznać na stronie www.npseo.pl

Skip to content