godlo

Szkoła Podstawowa nr 27 im. Stefana Czarnieckiego w Poznaniu

Informator

Szanowni Państwo,

w życiu Waszym i Waszego dziecka rozpoczyna się kolejny, jakże ważny etap – rozpoczęcie nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej.


Informacje podstawowe.

 1. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci:
 • 7-letnie (rocznik 2014), realizujące obowiązek szkolny,
 • 6-letnie (rocznik 2015), na wniosek rodziców.
 1. Do szkoły obwodowej z urzędu, tzn. bez rekrutacji przyjmowane są dzieci:
 • zamieszkałe w obwodzie szkoły,
 • uczęszczające do oddziału przedszkolnego w szkole, w której będą kontynuować naukę (również w przypadku, gdy szkoła ta nie jest szkołą obwodową).
 1. Aktualne obwody szkół podstawowych znajdziecie Państwo na stronie: sip.geopoz.pl.
  Po wybraniu z listy pozycji: BAZA DANYCH należy wejść w „system adresowy” i wpisać ulice z numerem „szkoły podstawowe (dot. naboru od 2020/21)” i wpisać nazwę ulicy bez numeru. Po kliknięciu polecenia „Szukaj” wyświetli się szkoła obwodowa.
 2. Jeżeli zamierzacie Państwo zapisać dziecko do szkoły obwodowej należy złożyć w sekretariacie szkoły obwodowej wypełnione i podpisane zgłoszenie.
 1. Jeżeli zamierzacie Państwo zapisać swoje dziecko do szkoły podstawowej innej, niż obwodowa, to należy wypełnić wniosek, wskazując w nim szkoły uszeregowane według preferencji: od najbardziej preferowanej (pierwsze miejsce) do najmniej preferowanej (trzecie miejsce) oraz wpisując typ oddziału (ogólnodostępny, sportowy, objęty patronatem Lecha Poznań lub integracyjny). Wykaz szkół z informacją o typach oddziałów, przewidywanych do uruchomienia w szkołach, jest dostępny na stronie http://nabor.pcss.pl.
  Wypełniony wniosek należy wydrukować, podpisać i złożyć w szkole podstawowej pierwszego wyboru, wskazanej na 1 miejscu.
 2. Druk zgłoszenia i wniosku wraz ze stosownymi oświadczeniami można otrzymać w sekretariacie szkoły lub pobrać ze stron:  https://nabor.pcss.pl.
 1. W rekrutacji do klas pierwszych ogólnodostępnych oraz integracyjnych (wyłącznie w odniesieniu do uczniów nieposiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego) szkół podstawowych innych, niż obwodowe brane będą pod uwagę kryteria uchwalone przez Radę Miasta Poznania (uchwała nr V52/VIII/2019 z dnia 8 stycznia 2019r.). Kryteria uchwalone przez Radę Miasta Poznania:
KryteriumLiczba_punktów
zamieszkanie kandydata na terenie gminy Poznań65 pkt
uczęszczanie przez kandydata, w roku szkolnym poprzedzającym rok rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej,  do przedszkola w danym zespole szkół- kryterium stosuje się również w odniesieniu do kandydatów uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Poznań mających siedzibę w budynku, w którym mieści się dana szkoła podstawowa;50 pkt
rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, będzie uczęszczało do danej szkoły lub zespołu szkół, w którego skład wchodzi dana szkoła podstawowa 30 pkt
oboje rodziców/opiekunów prawnych rozliczyło podatek dochodowy od osób fizycznych za miniony rok w gminie Poznań- kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko80 pkt
wielodzietność rodziny kandydata10 pkt
wskazanie przez kandydata klasy integracyjnej5 pkt
rodzeństwo kandydata, przyjęte jako dziecko obwodowe, będzie uczęszczało do danej szkoły, o przyjęcie do której ubiega się kandydat30 pkt
 1. Rodzice/prawni opiekunowie spełniający którekolwiek z kryteriów, zobowiązani są dołączyć do wniosku stosowne oświadczenia, wskazane przy każdym z kryteriów. Komisja rekrutacyjna rozpatrując wniosek nie przyznaje punktów za niepotwierdzone oświadczeniami kryteria.
 2. Przy rekrutacji do oddziałów sportowych, w przypadku uzyskania równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania, brane są pod uwagę kryteria określone w ustawie o systemie oświaty:
 • wielodzietność rodziny kandydata,
 • niepełnosprawność kandydata,
 • niepełnosprawność jednego z rodziców,
 • niepełnosprawność obojga rodziców,
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria mają jednakową wartość – 5 pkt.

 1. Wykaz szkół podstawowych, w których w roku szkolnym 2021/2022 planuje się uruchomienie oddziałów integracyjnych i sportowych wkrótce na stronie https://nabor.pcss.pl   – dokumenty.


Terminy –Szkoła Podstawowa nr 27

 Rodzaj czynnościTermin w postępowaniu rekrutacyjnymTermin w postępowaniu uzupełniającym
1Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydatawarunków lub kryteriów branychpod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnymod 12 kwietniado 30 kwietniaod 14 do 15 czerwca
2Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe – nie dotyczy SP27  –
3Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe- dot. klasy czwartej!28 kwietniagodzina 12.0021 czerwcagodzina 12.00
4Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych
11 majagodzina 12.0022 czerwcagodzina 12.00
5Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczeniaod 11 majado 13 majaod 22 czerwcado 23 czerwca
6Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 17 m a j agodzina 12.0025 czerwcagodzina 12.00

Procedura odwoławcza

 • W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych, rodzic/prawny opiekun może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.
 • W terminie do 5 dni od dnia złożenia przez rodzica/prawnego opiekuna wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia komisja rekrutacyjna przygotowuje i wydaje uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata.
 • W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic/prawny opiekun kandydata może wnieść do dyrektora szkoły podstawowej odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. Na rozstrzygnięcie dyrektora publicznego przedszkola/szkoły podstawowej, służy skarga do sądu administracyjnego.

Rekrutacja uzupełniająca

 • Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego szkoły podstawowe posiadające wolne miejsca rozpoczną rekrutację uzupełniającą.
 • Wnioski złożone w placówkach z wolnymi miejscami podlegają procedurze rekrutacyjnej opisanej powyżej.

Skip to content