Wewnątrzszkolny System Oceniania – kształcenie na odległość

Zał. 5

Wewnątrzszkolny System Oceniania – kształcenie na odległość

 

 §1

Zapisy ogólne

 1. Zasady Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania w sytuacji kształcenia na odległość są spójne z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania Szkoły Podstawowej nr 27 w Poznaniu.
 2. Zasady Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania w sytuacji kształcenia na odległość mają zastosowanie w sytuacji, gdy decyzją Ministra właściwego do spraw oświaty lub Organu sprawującego nadzór pedagogiczny Dyrektor szkoły zdecyduje, kierując się dobrem uczniów, zamknąć placówkę szkolną, co uniemożliwi realizację zadań statutowych Szkoły w tradycyjnym trybie.
 3. Zasady Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania - kształcenie na odległość mają charakter przejściowy, to znaczy obowiązują w okresie wyznaczonym przez Dyrektora szkoły.
 4. Zasady Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania – kształcenie na odległość wprowadza się w celu umożliwienia realizacji podstawy programowej oraz monitorowania postępów edukacyjnych uczniów w okresie, w którym tradycyjna forma realizacji zajęć jest niemożliwa do kontynuowania.
 5. Zasady Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania – kształcenie na odległość obowiązują każdego ucznia realizującego obowiązek szkolny w Szkole Podstawowej nr 27 w Poznaniu.
 6. Procedury opisujące zakres obowiązków nauczycieli w okresie kształcenia na odległość regulują odrębne przepisy.

 

 

 §2

 

Organizacja kształcenia na odległość 

 1. Zajęcia mogą być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w czasie wyznaczonym przez Dyrektora szkoły.
 2. Podstawowym źródłem komunikacji pomiędzy szkołą, nauczycielem przedmiotu i rodzicem jest dziennik elektroniczny (Librus). Dopuszcza się komunikowanie rodziców z nauczycielami poprzez maila służbowego nauczyciela.
 3. Podstawowym źródłem komunikacji pomiędzy uczniem a nauczycielem jest
  e - dziennik Librus.
 4. Uczniowie zobowiązani są do codziennego logowania się w dzienniku elektronicznym (Librus).
 5. Uczeń ma obowiązek odbierania wysyłanych przez nauczyciela materiałów wg ustalonego przez Dyrektora harmonogramu do godziny 18:00 danego dnia.
 6. Realizacja zajęć na odległość jest równoznaczna z realizacją obowiązku szkolnego ucznia i wiąże się z włączeniem elementów nauczania domowego.
 7. Do elementów nauczania domowego zalicza się

a)    kontakt za pomocą środków komunikacyjnych wskazanych przez Dyrektora szkoły z nauczycielem danego przedmiotu;

b)    wykonywanie w wyznaczonym przez nauczyciela prowadzącego terminie zadań obowiązkowych i zadań dodatkowych;

c)    systematyczne utrwalanie nabytej wiedzy i umiejętności w zakresie wskazanym i realizowanym przez nauczyciela danego przedmiotu.

 1. Odbiór przekazany przez nauczyciela materiałów przez ucznia jest równoznaczny z obecnością ucznia w szkole, w przypadku prowadzenia tradycyjnych (bezpośrednich) zajęć.
 2. Rodzic zobowiązany jest niezwłocznie pisemnie poinformować Dyrektora szkoły o braku możliwości realizacji obowiązku szkolnego z zastosowaniem technik komunikacyjno-informacyjnych.
 3. W sytuacji, gdy uczeń nie ma możliwości odebrania wymaganych treści drogą elektroniczną, o czym szkoła zostanie poinformowana przez rodzica/prawnego opiekuna, nauczyciel przesyła opracowane dla klasy materiały zaplanowane do realizacji w sposób indywidualnie ustalony z Dyrektorem szkoły, tym samym rodzic ma obowiązek odesłać w trybie i terminach ustalonych z Dyrektorem szkoły uzupełnione zadania.
 4. Rodzic ma obowiązek usprawiedliwić nieobecność ucznia na zajęciach prowadzonych za pomocą technologii komunikacyjno-informacyjnej.
 5. Zadania obowiązkowe i zadania dodatkowe wysyłane są za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus, a wracają drogą elektroniczną na adres wskazany przez nauczyciela danego przedmiotu.
 6. W czasie spotkań on-line zabrania się nagrywania, fotografowania, wykonywania zrzutów ekranów i upubliczniania wizerunku osób biorących w nim udział. Złamanie tych zasad wiązać się będzie z konsekwencjami prawnymi. 
 7. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 27 w Poznaniu objęci są pomocą psychologiczno-pedagogiczną poprzez możliwość kontaktu z pedagogiem
  /psychologiem za pomocą wiadomości na e-dzienniku Librus, mailowo, telefonicznie.
 8. Rodzic ma prawo do konsultacji z nauczycielem, pisemnie poprzez e-dziennik Librus, mailowo, telefonicznie.

 

 

§3

 

Sposoby sprawdzania wiadomości i umiejętności

 1. Ocenianie bieżącej pracy ucznia dokonuje się na podstawie realizowanych w trakcie nauczania zadań, dopuszcza się prawo przeprowadzania sprawdzianów i testów z wykorzystaniem technologii komunikacyjno-informacyjnych.
 2. Nauczyciel zobowiązany jest przygotować zakres zadań wynikających z realizacji danego tematu i poinformować rodzica/prawnego opiekuna
  o konieczności ich realizacji, natomiast rodzic/prawny opiekun zobowiązany jest przesyłać drogą elektroniczną na adres wskazany przez Dyrektora lub nauczyciela przedmiotu wykonane przez ucznia zadania w terminie wyznaczonym przez nauczyciela.
 3. Braki wiadomości i umiejętności wynikające z absencji uczeń ma obowiązek uzupełnić samodzielnie na podstawie materiałów wysyłanych przez nauczyciela
 4. Nauczyciel zadający zadanie do wykonania określa rodzaj zadania (obowiązkowe/dodatkowe) oraz wyznacza termin jego wykonania.
 5. Uczeń, w celu uzupełniania treści i wiadomości, ma prawo kontaktować się
  w wyznaczonym przez nauczyciela czasie i formie (zajęcia wyrównawcze).
 6. Zadania obowiązkowe powinny być wykonywane i odsyłane do nauczycieli poszczególnych przedmiotów w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku).
 7. Nauczyciel krótkim komentarzem potwierdza fakt otrzymania zadania. W przypadku braku informacji na temat nadesłanego w terminie zadania, uczeń ma obowiązek skontaktować się z nauczycielem w celu ustalenia przyczyny braku potwierdzenia.
 8. Wszystkie prace nadesłane do nauczycieli poszczególnych przedmiotów są archiwizowane przez nauczycieli do czasu zakończenia roku szkolnego 2019/2020.

 

 

 

 §4

 

Ocenianie postępów w nauce

 1. Ocenianiu bieżącemu podlegają prace zadane do wykonania przez nauczyciela przedmiotu.
 2. Za niewykonanie pracy w wyznaczonym terminie lub przedstawienie pracy cudzej, jako własnej uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.
 3. Rodzic ma prawo wnioskować o wydłużenie terminu obowiązku wykonania pracy w przypadku choroby ucznia lub problemów technicznych a także z powodu ważnych przyczyn losowych.
 4. Uczeń ma prawo w terminie do siedmiu dni poprawić ocenę niedostateczną za brak zadania po wcześniejszym uzgodnieniu z nauczycielem.
 5. Zadania dzielą się na:

a)    Zadania obowiązkowe – do wykonania, których zobowiązany jest każdy uczeń.

b)    Zadania dodatkowe, – które nie są zadaniami obligatoryjnymi, a ich zakres może wykraczać poza treści realizowane na lekcjach.

 

 

§5

 

Ocenianie zachowania

 1. W przypadku nauczania na odległość ocenie zachowania podlegają: systematyczność i sumienność wywiązywania się z obowiązku szkolnego, uczciwość w wykonywaniu zadań obowiązkowych i dodatkowych (nie dopuszcza się prac skopiowanych z Internetu lub prac pisanych niesamodzielnie) oraz umiejętność pracy zespołowej. Ponadto pod uwagę brana jest umiejętność kulturalnego komunikowania się on-line z zachowaniem netykiety
 2. Ocena roczna może ulec obniżeniu o stopień w przypadku naruszenia zasad dotyczących nagrywania, kopiowania, rozpowszechniania przebiegu spotkania z nauczycielem oraz udostępniania osobom nieuprawnionym do uczestniczenia w spotkaniu nagrań, zdjęć i innych zapisów multimedialnych oraz materiałów dydaktycznych wykorzystywanych przez nauczycieli podczas zajęć.
 3. W przypadku konieczności prowadzenia kształcenia na odległość do końca roku szkolnego 2019/2020, ocena roczna zachowania zostanie wystawiona
  z uwzględnieniem okresu poprzedzającego wprowadzenie kształcenia na odległość oraz zapisów §6 pkt 1.

 

 

§6

 

Klasyfikowanie i promowanie uczniów

 1. Klasyfikowanie i promowanie uczniów, odbywa się na zasadach opisanych
  w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania.
 2.  O zagrożeniach oceną niedostateczną, oceną nieodpowiednią zachowania, ocen przewidywanych nauczyciele i wychowawcy informują rodziców/prawnych opiekunów w terminie wyznaczonym przez Dyrektora, zgodnie z harmonogramem pracy szkoły poprzez dziennik elektroniczny.
 3. Ocena roczna z poszczególnych przedmiotów oraz zachowania wystawiana jest na podstawie ocen uzyskanych w roku szkolnym 2019/2020 przy uwzględnieniu ocen uzyskanych w okresie kształcenia na odległość.

Warunki i tryb przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego określone zostały w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania, z zastrzeżeniem możliwości dostosowania trybu przeprowadzenia odpowiedniego egzaminu do aktualnej sytuacji prawnej, z uwzględnieniem wskazań ministra odpowiedniego do praw oświaty oraz ministra zdrowia

 

 

§7

Zapisy końcowe

 1. Wobec kwestii nieujętych w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania – kształcenie na odległość zastosowanie mają akty prawne z zakresu RODO, komunikacji w przestrzeni publicznej, praw autorskich oraz z zakresu prawa oświatowego.
 2. Niniejszy dokument dostępny jest na stronie internetowej szkoły oraz w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 27 w Poznaniu.
 3. Aneks wchodzi w życie decyzją rady pedagogicznej (głosowanie internetowe) z dniem 25.03.2020 r.

 

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19.