Uchwała załącznik nr 2

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXIII/317/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 12 stycznia 2016r.

Dokumenty poświadczające kryteria zawarte w § 1 uchwały:

Punkt § 1  dokument poświadczający 
1) zaświadczenie o szczegółowych wynikach sprawdzianu po klasie szóstej 
(oryginał lub potwierdzona notarialnie kopia zaświadczenia)
2), 3), 4) świadectwo ukończenia szkoły podstawowe
(oryginał lub potwierdzona przez szkołę podstawową kopia świadectwa)
5) zaświadczenie wydane przez szkołę podstawową
6) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
(oryginał lub potwierdzona  przez szkołę podstawową kopia świadectwa)
7), 8), 10) oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych
9), 11) poświadcza dyrektor szkoły na podstawie dokumentacji szkoły