Uchwała Rady M. Poznania

UCHWAŁA NR XXIII/317/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 12 stycznia 2016r.


w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych ogólnodostępnych oraz integracyjnych (wyłącznie w odniesieniu do uczniów nieposiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego) gimnazjów prowadzonych przez Miasto Poznań, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły, ustalenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zmianami) oraz art. 20a pkt 1, 20e ust. 3, 4 i 7, w związku z art. 20zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156) uchwala się, co następuje:

§ 1

W postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań, bierze się pod uwagę łącznie następujące kryteria, którym przyznaje się odpowiednią liczbę punktów:

 1.  wynik sprawdzianu po szkole podstawowej przedstawiony w procentach z części pierwszej i wynik przedstawiony w procentach z części drugiej przemnożony przez 0,2;
 2. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem - 5 pkt;
 3. świadectwo z klasy VI (maksymalnie 42 pkt):
 • język polski - ocena x 2 (maks. 12 pkt),
 • matematyka - ocena x 2 (maks. 12 pkt),
 • historia i społeczeństwo - ocena (maks. 6 pkt),
 • język obcy nowożytny - ocena (maks. 6 pkt),
 • przyroda - ocena (maks. 6 pkt);

 

 1. ocena zachowania zapisana na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej (maks. 6 pkt):
 • wzorowa - 6 pkt,
 • bardzo dobra - 3 pkt,
 •  inne - 0 pkt;
 1. średnia ocen z pięciu przedmiotów (język polski, matematyka, historia, język obcy nowożytny, przyroda) ze świadectwa klasy V (maks. 6 pkt z dokładnością do jednego miejsca po przecinku);
 2. inne osiągnięcia kandydata zapisane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej zgodnie z listą zawodów podanych w załączniku nr 1 do uchwały. Sposób punktowania innych osiągnięć kandydata:
 • finalista konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty (maks. 6 pkt),
 • zawody sportowe:
  • na szczeblu międzynarodowym (miejsca 1-8) - 6 pkt,
  • na szczeblu krajowym (miejsca 1-6) - 4 pkt,
  • na szczeblu wojewódzkim (miejsca 1-3) - 3 pkt,
  • na szczeblu powiatowym (miejsca 1-3) - 2 pkt,
 • zawody artystyczne i wiedzy: Punktowane są miejsca uznane za wysokie w zawodach o zasięgu:
  • międzynarodowym - 6 pkt,
  • -krajowym - 4 pkt,
  • wojewódzkim - 3 pkt,
  • powiatowym/miejskim - 2 pkt.

Miejsca uznane za wysokie to nagrodzone lub uhonorowane zwycięskim tytułem, a także wyróżnienia przyznane na podstawie regulaminu zawodów (konkursu), z wyłączeniem wyróżnień uzyskanych za uczestnictwo w zawodach.
W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy artystycznych i sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 12;

 1.  zamieszkanie kandydata na terenie gminy Poznań - 15 pkt;
 2. rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych za miniony rok w gminie Poznań przez oboje rodziców/opiekunów prawnych - kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko - 15 pkt;
 3. ukończenie szkoły podstawowej w tym samym zespole szkół, w którego skład wchodzi gimnazjum, o przyjęcie do którego ubiega się kandydat - 15 pkt;
 4. wielodzietność rodziny kandydata - 5 pkt;
 5. uczęszczanie rodzeństwa kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, do danej szkoły lub zespołu szkół, w którego skład wchodzi dane gimnazjum - 6 pkt.

§ 2

Ustala się dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów, o których mowa w § 1, według załącznika nr 2 do uchwały.

§ 3

W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów komisja, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Poznania.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Poznania
(-) Grzegorz Ganowicz