Terminarz rekrutacji do Gimnazjum

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO 

Lp. Rodzaj zadania  Rekrutacja do gimnazjów 
  Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym  Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym
1. Złożenie zgłoszenia o przyjęcie do gimnazjów obwodowych (obowiązuje tych kandydatów, którzy zamierzają kontynuować naukę w gimnazjum obwodowym) od 23 maja (poniedziałek) do 10 czerwca (piątek)  od 25 lipca (poniedziałek) do 26 lipca (wtorek)
2. Złożenie wniosku o przyjęcie do wybranych gimnazjów (co najwyżej trzech uszeregowanych wg preferencji) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. od 23 maja (poniedziałek)) do 10 czerwca (piątek) od 25 lipca (poniedziałek) do 26 lipca (wtorek)
3. Złożenie wniosku o przyjęcie do gimnazjów wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, dotyczy gimnazjów przeprowadzających próby sprawności fizycznej lub sprawdzian predyspozycji językowych.

od 4 maja (środa)

do 18 maja (środa)

od 25 lipca (poniedziałek) do 26 lipca (wtorek)
4. Przeprowadzanie prób sprawności fizycznej (oddziały mistrzostwa sportowego, oddziały sportowe w gimnazjach ogólnodostępnych). 

od 20 maja (piątek)

do 25 maja

(środa)

od 27 lipca (środa)

do 28 lipca (czwartek)

5. Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych. 23 maja (poniedziałek) godz. 12.00

27 lipca

(środa)

6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznych  i  sprawdzianu predyspozycji językowych.  2 czerwca (czwartek) godz.12.00

29 lipca

(piątek) godz.12.00

7. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do gimnazjum o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wyniku sprawdzianu. 

od 24 czerwca (piątek)

do 28 czerwca (wtorek)

do godz. 16.00

nie dotyczy
8. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do gimnazjów i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. do 1 lipca (piątek) do 1 sierpnia (poniedziałek)
9. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.  18 lipca (poniedziałek) godz.12.00

18 sierpnia (czwartek)

godz.12.00

10. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach sprawdzianu, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do gimnazjum.

do 20 lipca

(środa)

do godz.16.00

do 22 sierpnia (poniedziałek)
11. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

22 lipca

(piątek) godz.12.00

24 sierpnia (środa) godz.12.00
12. Możliwość złożenia wniosku do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.  do gimnazjum. 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych  i kandydatów nieprzyjętych do szkoły
13. Przygotowanie i wydanie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia do gimnazjum. do 5 dni od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
14. Możliwość złożenia, do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia do gimnazjum. do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia