Scenariusz zajęć 27.04.2018

Pole Magnetyczne Ziemi

Scenariusz zajęć 27.04.2018

Cele ogólne (podstawa programowa nauczania fizyki)

Uczeń:

5.1)     nazywa bieguny magnetyczne magnesów trwałych i opisuje charakter oddziaływania między nimi;

5.2)     opisuje zachowanie igły magnetycznej w obecności magnesu oraz zasadę działania kompasu;

5.3)     opisuje oddziaływanie magnesów na żelazo i podaje przykłady wykorzystania tego oddziaływania;

Cele szczegółowe:

Uczeń wie:

 • co oznaczają terminy: ziemskie pole magnetyczne, magnetosfera, wiatr słoneczny, burza magnetyczna, deklinacja magnetyczna;
 • co jest źródłem ziemskiego pola magnetycznego;

Uczeń rozumie:

 • skąd bierze się ziemskie pole magnetyczne;
 • różnice pomiędzy biegunami magnetycznymi, a biegunami geograficznymi;
 • pojęcie pola magnetycznego;
 • jak można zbadać doświadczalnie kształt linii pola magnetycznego;

Uczeń potrafi:

 • wyjaśnić skąd bierze się pole magnetyczne Ziemi;
 • wyznaczyć kierunki geograficzne za pomocą kompasu – uwzględniając aktualną deklinację magnetyczną;
 • opisać zachowanie igły magnetycznej w obecności magnesu;
 • opisać zasadę działania kompasu;
 • przedstawić kształt linii pola magnetycznego magnesu sztabkowego;

Przebieg lekcji

 1. Część wstępna
  1. Przedstawienie tematu i celu zajęć;
  2. Przypomnienie wiadomości z poprzedniego etapu edukacji;
  3. Pokazanie kart pracy w aplikacji OneNote;
 2. Część zasadnicza
  1. Przeprowadzenie doświadczenia z magnesem sztabkowym i opiłkami żelaza, pokazanie wyniku doświadczenia na tablicy multimedialnej przy pomocy aplikacji aparat;
  2. Wypełnianie przez uczniów kart pracy na podstawie informacji z doświadczenia;
  3. Przedstawienie prezentacji z pakietu ERIS;
  4. Wypełnianie przez uczniów kart pracy na podstawie prezentacji;
 3. Część podsumowująca
  1. Monster quiz;
  2. Omówienie wyników quizu;

 

 

 

 Dodatkowe materiały do zajęć

prezentacja - 
https://sp27poznan-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/l_olpinski_sp27poznan_onmicrosoft_com/EbaDhxayrY9BtK3TvOqbDXsBjb0JNEHvQpXWfwwUGuY1Vg?e=W8dzAN

karta pracy - 
https://sp27poznan-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/l_olpinski_sp27poznan_onmicrosoft_com/EX_0t1kTUjxEoLvhOCMffD8BVwy7O6EGLKMEwcJPlt8r7g?e=r3R6Bw

plik tablicy smart - 
https://sp27poznan-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/l_olpinski_sp27poznan_onmicrosoft_com/EVCkvlCRL55BtIjKDI2-KYEBQkAGCCpckAJLJauJrOqhjQ?e=MQzyTQ