Regulamin rekrutacji

Regulamin Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej 2016/2017

REGULAMIN SZKOLNEJ KOMISJI REKRUTACYJNEJ GIMNAZJUM NR 64
W ZESPOLE SZKÓŁ NR 4 Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI W POZNANIU
ROK SZKOLNY 2016/2017 

I. Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w szczególności w rozdziale 2a;
 2. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r, o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 7, z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą zmieniającą;
 3. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. poz. 1942) – zwanym dalej rozprządzeniem;
 4. Zarządzenie Wielkopolskiego kuratora Oświaty Nr 110.1.4.2016 z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie szczegółowych terminów przyjmowania do publicznych szkół na rok szkolny 2016/2017 – zwanym dalej Zarządzeniem WKO;
 5. Zarządzenie Nr 3 Dyrektora Zespołu Szkół nr 4 z Oddziałami Sportowymi z dnia 15.02.2016 r. w sprawie rekrutacji uczniów do szkoły podstawowej na rok szkolny 2016 / 2017.
 6. Statut Gimnazjum nr 64 w Poznaniu

II. Ogólne zasady rekrutacji

 1. W Gimnazjum nr 64 tworzy się Szkolną Komisję Rekrutacyjną.
 2. Szkolną Komisję Rekrutacyjną powołuje dyrektor szkoły w terminie do 15 lutego każdego roku szkolnego poprzedzającego rekrutację.
 3. W skład Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej wchodzą:
 • przewodniczący,
 • nauczyciel wychowania fizycznego,
 • inni nauczyciele w ilości zależnej od potrzeb.
 1. Rekrutacja będzie przeprowadzona przez Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania zgodnie z ogłoszonym przez nich regulaminem.

III. Zadania Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej

 1. Podanie do wiadomości kandydatom informacji o warunkach rekrutacji z uwzględnieniem szczegółowych kryteriów przyjęć na szkolnej stronie.
 2. Prowadzenie postępowania rekrutacyjnego zgodnie z terminarzem określonym przez zarządzenie Wielkopolskiego Kuratora Oświaty ( załącznik nr 1 ),
 3. Ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 
 4. Ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 
 5. Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej.
 6. Sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.
 7. Szkolna Komisja Rekrutacyjna przyjmuje do każdej klasy 24 uczniów zachowując jedno miejsce do dyspozycji dyrektora szkoły – w przypadku uzasadnionych odwołań, przyjęcia ucznia z zagranicy lub szczególnych sytuacji życiowych.

IV. Składanie wniosku o przyjęcie do gimnazjum.

 1. Kandydaci zamieszkali w obwodzie gimnazjum, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy pierwszej przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia rodziców.
 2. Po przyjęciu kandydatów z obwodu dyrektor gimnazjum w porozumieniu z organem prowadzącym ustala liczbę wolnych miejsc do dalszego postępowania rekrutacyjnego.
 3. Uczeń spoza obwodu ubiegający się o miejsce w naszym gimnazjum musi wypełnić wniosek o przyjęcie. Wniosek należy wypełnić na stronie internetowej www.nabor.pcss.pl/poznan, wydrukować i przynieść do wybranego gimnazjum.
  Wniosek można pobrać ze strony www.poznan.pl i www.nabor.pcss.pl/poznan lub otrzymać w szkole podstawowej.
 4. Kandydat ma możliwość podania we wniosku nie więcej niż trzech wybranych gimnazjów, które szereguje w porządku od najbardziej preferowanego do najmniej preferowanego. Wniosek o przyjęcie do publicznego gimnazjum wraz z wymaganymi dokumentami składa się tylko w szkole pierwszego wyboru.
 5. Do wniosku rozpatrywanego w postępowaniu rekrutacyjnym załączyć należy:
 • zaświadczenie o średniej ocen z pięciu przedmiotów (język polski, matematyka, historia, język obcy nowożytny, przyroda) ze świadectwa klasy V
 • oświadczenia rodziców/prawnych opiekunów
  • o zamieszkaniu kandydata na terenie gminy Poznań
  • o odprowadzaniu podatku dochodowego od osób fizycznych za miniony rok w gminie Poznań przez oboje rodziców/opiekunów prawnych
  • o wielodzietności rodziny kandydata
 • załącznik wskazujący preferencje kandydata w zakresie klas alternatywnych
 • zaświadczenie o stanie zdrowia ( dla osób ubiegających się o dostanie do oddziału sportowego)
 • aktualną opinię PPP ( dla osób ubiegających się o dostanie do klasy terapeutycznej)

V. Kryteria rekrutacji

Do klasy pierwszej gimnazjum, któremu ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci zamieszkałych w tym obwodzie.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem gimnazjum mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.

W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych .

 1. Do klasy pierwszej oddziału sportowego w gimnazjum przyjmuje się kandydatów, którzy:
 • posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim o zdolności do uprawiania danego sportu wydanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza, zgodnie z przepisami w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21 roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21 a 23 rokiem życia;
 • posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do szkoły lub oddziału;
 • uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez Polski Związek Sportowy właściwy dla danego sportu, w którym jest prowadzone szkolenie sportowe w danej szkole lub danym oddziale.

1 a) W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, niż liczba wolnych miejsc w szkole i oddziale, o których mowa w ust. 1, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę:

 • wyniki prób sprawności fizycznej ( kryteria w załączniku nr 2a i 2b) 
 • punkty wynikające z oceny z zachowania w klasie szóstej ( maksymalnie 6 punktów);
  • zachowanie wzorowe 6 punktów
  • zachowanie bardzo dobre 3 punkty
  • inne 0 punktów

1 b) W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

 • wyniki prób sprawności fizycznej
 • szczególne osiągnięcia sportowe wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej
 • punkty za oceny ze świadectwa z klasy VI ( maksymalnie 42 punkty ):
  • język polski – ocena × 2 ( maksymalnie 12 punktów)
  • matematyka – ocena × 2 ( maksymalnie 12 punktów)
  • historia i społeczeństwo – ocena × 1 ( maksymalnie 6 punktów)
  • przyroda – ocena × 1 ( maksymalnie 6 punktów)
  • język obcy nowożytny – ocena × 1 (maksymalnie 6 punktów)
 1. Do klasy pierwszej oddziału ogólnego gimnazjum przyjmuje się kandydatów według następujących kryteriów:

a) wynik sprawdzianu po szkole podstawowej przedstawiony w procentach z części pierwszej i wynik przedstawiony w procentach z części drugiej przemnożony przez 0,2

b) punkty za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem (5 pkt.)

c) punkty za oceny za świadectwo z klasy VI (maks. 42 pkt.)
język polski – ocena x 2 (maks. 12 pkt.)
matematyka – ocena x 2 (maks. 12 pkt.)
historia i społeczeństwo – ocena x 1 (maks. 6 pkt.)
język obcy nowożytny – ocena x 1 (maks. 6 pkt.)
przyroda – ocena x 1 (maks. 6 pkt.)

d) punkty wynikające z oceny zachowania zapisanej na swiadectwie ukończenia szkoły podstawowej (maks. 6 pkt.)
wzorowa – 6 pkt.
bardzo dobra – 3 pkt.
inne – 0 pkt.

e) średnia ocen z 5 przedmiotów (język polski, matematyka, historia, jezyk obcy nowożytny, przyroda) ze świadectwa klasy V (maks. 6 pkt. z dokladnością do jednego miejsca po przecinku)

f) inne osiągnięcia kandydata zapisane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej zgodnie z listą zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych ogłoszoną przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty na stronie www.ko.poznan.pl

g) sposób punktowania innych osiągnięć kandydata:

finalista konkursów przedmiotowych o zasiegu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim przeprowadzanych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art.22 ust.2 pkt8 Ustawy z dnia 06 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty ora zniektórych innych ustaw (Dz. U. Z 2014 r. poz. 7) maks.6 pkt

zawody sportowe:
- na szczeblu międzynarodowym (miejsca 1-8) 6 pkt.
- na szczeblu krajowym (miejsca 1-6) 4 pkt.
- na szczeblu wojewódzkim (miejsca 1-3) 3 pkt.
- na szczeblu powiatowym (miejsca 1-3) 2 pkt.

zawody artystyczne i wiedzy – punktowane są miejsca uznane za wysokie w zawodach o zasięgu :
- międzynarodowym - 6 pkt.
- krajowym - 4 pkt.
- wojewódzkim - 3 pkt.
- powiatowym/miejskim - 2 pkt.
Miejsca uznane za wysokie to nagrodzone lub uhonorowane zwycieskim tytułem, a także wyróżnienia przyznane na podstawie regulaminu zawodów (konkursu), z wyłączeniem wyróżnień uzyskanych za uczestnictwo w zawodach.

W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągniecia wynosi 12

h) zamieszkanie kandydata na terenie gminy Poznań – 15 pkt.

i) rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych za miniony rok w gminie Poznań przez oboje rodziców/opiekunów prawnych - kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko – 15 pkt;
spełnienie tego kryterium potwierdza rodzic/opiekun kandydata poprzez złożenie oświadczenia o odprowadzeniu podatku dochodowego w gminie Poznań.

j) ukończenie szkoły podstawowej w tym samym zespole szkół, w którego skład wchodzi gimnazjum, o przyjęcie do którego ubiega się kandydat – 15 pkt

k) uczęszczanie rodzeństwa w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, do danej szkoły lub zespołu szkół, w którego skład wchodzi dane gimnazjum – 6 pkt.

Dokumenty potwierdzajace spełniane kryteriów:

 • zaświadczenie o szczegółowych wynikach sprawdzianu po klasie szóstej (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia zaświadczenia)
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (oryginał lub potwierdzona przez szkołę podstawową kopia świadectwa)
 • zaświadczenie o średniej z pięciu przedmiotów ze świadectwa klasy V
 • oświadczenia rodziców/prawnych opiekunów (zamieszkanie kandydata, rozliczenia podatku dochodowego, wielodzietność rodziny kandydata)

W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów, komisja rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.

 1. Do klasy pierwszej terapeutycznej przyjmuje się kandydatów, którzy:
 • posiadają opinię o niedostosowaniu społecznym wydane przez PPP ze wskazaniem do nauki w klasie terapeutycznej.

VI. Informacja o zakwalifikowaniu i niezakwalifikowaniu kandydatów

 1. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata do szkoły.
 2. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do szkoły, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty.
 3. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły.
 4. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły lub informację o liczbie wolnych miejsc.
 5. Listy podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie szkoły.
 6. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.
 7. Dzień podania do publicznej wiadomości listy jest określany w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

VII. Tryb odwoławczy

 1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.
 2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 3. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie wniesione przez rodzica w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
 5. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.
 6. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające.
 7. Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który przeprowadzane jest postępowanie rekrutacyjne.

VIII. Przechowywanie dokumentacji

 1. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca roku szkolnego.
 2. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w szkole przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora została wniesiona skarga do sadu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

Załącznik nr 1

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO

Lp. Rodzaj zadania  Rekrutacja do gimnazjów 
  Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym  Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym
1. Złożenie zgłoszenia o przyjęcie do gimnazjów obwodowych (obowiązuje tych kandydatów, którzy zamierzają kontynuować naukę w gimnazjum obwodowym) od 23 maja (poniedziałek) do 10 czerwca (piątek)  od 25 lipca (poniedziałek) do 26 lipca (wtorek)
2. Złożenie wniosku o przyjęcie do wybranych gimnazjów (co najwyżej trzech uszeregowanych wg preferencji) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. od 23 maja (poniedziałek)) do 10 czerwca (piątek) od 25 lipca (poniedziałek) do 26 lipca (wtorek)
3. Złożenie wniosku o przyjęcie do gimnazjów wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, dotyczy gimnazjów przeprowadzających próby sprawności fizycznej lub sprawdzian predyspozycji językowych.

od 4 maja (środa)

do 18 maja (środa)

od 25 lipca (poniedziałek) do 26 lipca (wtorek)
4. Przeprowadzanie prób sprawności fizycznej (oddziały mistrzostwa sportowego, oddziały sportowe w gimnazjach ogólnodostępnych). 

od 20 maja (piątek)

do 25 maja

(środa)

od 27 lipca (środa)

do 28 lipca (czwartek)

5. Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych. 23 maja (poniedziałek) godz. 12.00

27 lipca

(środa)

6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznych  i  sprawdzianu predyspozycji językowych.  2 czerwca (czwartek) godz.12.00

29 lipca

(piątek) godz.12.00

7. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do gimnazjum o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wyniku sprawdzianu. 

od 24 czerwca (piątek)

do 28 czerwca (wtorek)

do godz. 16.00

nie dotyczy
8. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do gimnazjów i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. do 1 lipca (piątek) do 1 sierpnia (poniedziałek)
9. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.  18 lipca (poniedziałek) godz.12.00

18 sierpnia (czwartek)

godz.12.00

10. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach sprawdzianu, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do gimnazjum.

do 20 lipca

(środa)

do godz.16.00

do 22 sierpnia (poniedziałek)
11. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

22 lipca

(piątek) godz.12.00

24 sierpnia (środa) godz.12.00
12. Możliwość złożenia wniosku do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.  do gimnazjum. 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych  i kandydatów nieprzyjętych do szkoły
13. Przygotowanie i wydanie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia do gimnazjum. do 5 dni od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
14. Możliwość złożenia, do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia do gimnazjum. do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia

 

Załącznik 2a

Testy i kryteria oceny uczniów kwalifikujące do klasy sportowej gimnazjum – profil piłka nożna.

 1. Ocena sprawności ogólnej:

1.1 Bieg wahadłowy 4 x 10 metrów
1.2 Żonglerka
1.3 Uderzenia o ścianę
Sposób wykonywania prób sprawnościowych i punktacja:


1.1
Bieg wahadłowy 4 x 10 metrów. Czas mierzony stoperem z dokładnością do 1/100 sekundy. Ocenie podlega tylko jedna próba.Po przeprowadzeniu prób Komisja Rekrutacyjna tworzy, zgodnie z osiągniętymi wynikami, ranking uczestników w/w próby sprawności ogólnej na podstawie punktacji:
Czas osiągnięty do 11 sek. – 13 pkt.
Od 11,01 sek. do 11,25 sek. – 12 pkt
Od 11,26 sek. do 11,50 sek. – 11 pkt
Od 11,51 sek. do 11,75 sek. – 10 pkt
Od 11,76 sek. do 12,00 sek. – 9 pkt
Od 12,01 sek. do 12,25 sek. – 8 pkt
Od 12,26 sek. do 12,50 sek. – 7 pkt
Od 12,51 sek. do 12,75 sek. – 6 pkt
Od 12,76 sek. do 13,00 sek. – 5 pkt
Od 13,01 sek. do 13,25 sek. – 4 pkt
Od 13,26 sek. do 13,50 sek. – 3 pkt
Od 13,51 sek. do 13,75 sek. – 2 pkt
Od 13,76 sek. do 14,00 sek. – 1 pkt
Powyżej 14 sek. – 0 pkt


1.2.
Żonglerka. 
Zadaniem kandydata jest podbijanie piłki tylko prawą i lewą stopą na przemian. Ocenie podlega lepsza z dwóch wykonanych prób. 
Po przeprowadzeniu prób Komisja Rekrutacyjna tworzy, zgodnie z osiągniętymi wynikami, ranking uczestników w/w próby sprawności ogólnej na podstawie punktacji:
Poniżej 8 podbić – 1 pkt
Od 8 podbić do 15 podbić – 2 pkt
Od 16 podbić do 22 podbić – 3 pkt
Od 23 podbić do 30 podbić – 4 pkt
Od 31 podbić do 38 podbić – 5 pkt
Od 39 podbić do 45 podbić – 6 pkt
Od 46 podbić do 55 podbić – 7 pkt
Powyżej 56 podbić – 8 pkt


1.3.
Uderzenia o ścianę.
Zadaniem kandydata jest uderzanie piłki o ścianę z odległości 3 metrów od ściany w czasie 30 sekund. Ocenie podlega lepsza z dwóch wykonanych prób. 
Po przeprowadzeniu prób Komisja Rekrutacyjna tworzy, zgodnie z osiągniętymi wynikami, ranking uczestników w/w próby sprawności ogólnej na podstawie punktacji:
Poniżej 5 uderzeń – 1 pkt
Od 5 do 7 uderzeń – 2 pkt
Od 8 do 10 uderzeń – 3 pkt
Od 11 do 13 uderzeń – 4 pkt
Od 14 do 16 uderzeń – 5 pkt
Od 17 do 18 uderzeń – 6 pkt
Od 19 do 20 uderzeń – 7 pkt
Od 21 do 22 uderzeń – 8 pkt
Od 23 do 24 uderzeń – 9 pkt
Powyżej 24 odbić – 10 pkt
Testy kwalifikacyjne przeprowadzi komisja w skład której wchodzą:
- członek Komisji Rekrutacyjnej
- trener piłki nożnej

Załącznik 2b

Testy i kryteria oceny uczniów kwalifikujące do klasy sportowej gimnazjum – profil gimnastyka artystyczna.


Test sprawnościowy dla 1 klasy SP

 1. Ocena aparycji 0-3pkt
 2. Koordynacja ruchowa: 6pkt
 •  10 pajacyków
 • 5-10 podskoków na skakance
 1. Ocena gibkości:
 • siad prosty ze skłonem 3pkt
 • szpagat 3pkt
 • mostek 3pkt
 • rybka 3pkt

Łączna liczba punktów do zdobycia to 21pkt.


Do gimnazjum zawodnik musi posiadać:

 1. Licencje zawodnika
 2. Klasę sportowa 2
 3. Umiejętność manipulacji przyborami.