Program Wychowawczy

Szkoły Podstawowej Nr 27 im. Stefana Czarnieckiego w Poznaniu

Cel główny programu wychowawczego:

Głównym celem programu jest wszechstronny rozwój uczniów w sferze intelektualnej, psychicznej, społecznej, fizycznej, moralnej i duchowej oraz przygotowanie uczniów do uczestniczenia w życiu kulturalnym i społecznym.

Cele szczegółowe programu:

Rozwój intelektualny ucznia

 • budzenie ciekawości poznawczej,
 • rozwijanie kreatywnego myślenia,
 • kształtowanie umiejętności selekcji, syntezy i analizy informacji,
 • kształtowanie umiejętności samodzielnego poszukiwania źródeł informacji,
 • pomoc w odkrywaniu własnych możliwości, predyspozycji i ich twórczym rozwijaniu,
 • pomoc w wykorzystywaniu swoich możliwości,
 • pomoc w radzeniu sobie z trudnościami rozwojowymi i indywidualnymi ograniczeniami,
 • rozbudzanie zainteresowań czytelniczych,
 • rozbudzanie zainteresowań ucznia.

Rozwój emocjonalny ucznia

 • pomoc w samopoznaniu,
 • pomoc w kształtowaniu adekwatnej samooceny ucznia,
 • kształtowanie umiejętności oceny własnych działań,
 • pomoc w określeniu i nazwaniu uczuć, stanów psychicznych, radzeniu sobie ze stresem i sytuacjami trudnymi,
 • kształtowanie postawy szacunku do innych,
 • budzenie zachowań empatycznych,
 • kształtowanie postawy asertywnej,
 • pomoc w radzeniu sobie z negatywnymi emocjami,
 • przygotowanie do budowania własnego systemu wartości.

Rozwój fizyczny i zdrowotny

 • zapoznanie uczniów z zasadami bezpieczeństwa na terenie szkoły i poza nią,
 • kształtowanie właściwych nawyków zdrowotnych i higienicznych,
 • promocja zdrowego stylu życia, zdrowego odżywiania,
 • rozwijanie zainteresowań sportowych,
 • kształtowanie umiejętności samodzielnego dokonywania wyborów zachowań chroniących zdrowie własne i innych,
 • uświadamianie zagrożeń związanych z nałogami,
 • przekazywanie modelu aktywnego spędzania wolnego czasu,
 • uświadamianie zagrożeń cywilizacyjnych i wskazywanie sposobów zapobiegania im,
 •  uzmysłowienie problemu degradacji środowiska naturalnego i konieczności podejmowania działań proekologicznych.

Rozwój społeczny ucznia w grupie

 • praca nad poznawaniem i internalizacją norm funkcjonowania społecznego,
 • integrowanie zespołu klasowego, tworzenie pozytywnych więzi międzygrupowych,
 • kształtowanie umiejętności współpracy,
 • przygotowanie do pracy zespołowej,
 • kształtowanie umiejętności komunikowania się werbalnego i niewerbalnego,
 • kształtowanie postaw tolerancji oraz uświadamianie zagrożeń płynących z braku tolerancji (np. subkultury, agresja, dyskryminacja, rasizm, nacjonalizm),

wspierania

 • wspierania prawidłowego rozwoju emocjonalnego i społecznego w tym koleżeństwa i przyjaźni,
 • kształtowanie dbałości o zasady bezpieczeństwa swojego i innych,

rozwijanie umiejętności właściwego zachowania wobec negatywnych zachowań rówieśników

 • wyrabianie odpowiedzialności za prawidłowe funkcjonowanie oddziału i szkoły,
 • wdrażanie do podejmowania działań na rzecz klasy i szkoły.

Rozwój społeczny ucznia w społeczeństwie

 • kształtowanie postaw obywatelskich,
 • kształtowanie postawy świadomego obywatela,
 • wpajanie szacunku dla tradycji i historii oraz symboli narodowych,
 • uświadamianie związku tradycji narodowych i lokalnych z tradycjami rodzinnymi,
 • motywowanie do poznawania historii przodków i społeczności lokalnej
 • uświadamianie istnienia problemów o charakterze społecznym (np. narkomania, alkoholizm, przemoc),
 • włączanie się do działań na rzecz potrzebujących,
 • wdrażanie do samorządności,
 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności,
 • propagowanie problematyki związanej z ochroną środowiska,
 • rozwijanie poczucia przynależności do społeczności lokalnej, ojczyzny, społeczności europejskiej.

Uczestniczenie w kulturze

 • poznawanie i kultywowanie tradycji narodowych, religijnych i rodzinnych,
 • rozbudzanie zainteresowań sztuką,
 • kształtowanie umiejętności odczytywania różnorodnych tekstów kultury (np. utworów teatralnych, przekazów multimedialnych) i ich interpretacji,
 • zapoznanie z dorobkiem kulturowym narodu i dziedzictwem kultury europejskiej.

Życie w rodzinie

 • kształtowanie umiejętności obserwacji i oceny relacji wewnątrzrodzinnych,
 • pomoc w kształtowaniu pozytywnego stosunku do płciowości,
 • przybliżenie zagadnień życia seksualnego człowieka,
 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za podejmowane decyzje,
 • współpraca z rodzicami w przygotowaniu uczniów do okresu dojrzewania.

Formy realizacji celów wychowawczych

 • zajęcia edukacyjne, godziny wychowawcze,
 • zajęcia pozalekcyjne, wycieczki, zielone szkoły,
 • imprezy i uroczystości oddziałowe, szkolne, środowiskowe.