Program Profilaktyki

Szkoły Podstawowej nr 27 im. Stefana Czarnieckiego
na lata 2015-2018

 1. Wstęp

  Program profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 27 jest nieodłącznym elementem statutu Szkoły i wspólnie z programem wychowawczym realizuje cele wychowawczo-opiekuńcze oraz profilaktyczne. Głównym założeniem programu profilaktyki jest szeroko rozumiana działalność Szkoły na rzecz zapobiegania zachowaniom ryzykownym oraz interwencja w sytuacjach wymagających zdecydowanej reakcji na niepożądane zjawiska i zachowania uczniów. Program profilaktyki w swoich założeniach ma na celu wspomóc wychowawczą rolę rodziców, dostarczać wiedzy i przykładów na temat przestrzegania norm współżycia społecznego oraz przygotować uczniów do życia w dorosłym świecie ludzi odpowiedzialnych za swoje zachowania. Realizacja programu profilaktyki jest przewidziana na trzy lata, począwszy od roku szkolnego 2015/2016.

 1. Podstawa prawna:
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r. (tj. Dz.U. z 1997 r. Nr 78 poz. 483 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. osystemoe oświaty (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1943);
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1379);
 • Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. 2001 nr 61 poz. 624 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podatawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U.2012 nr 0 poz. 977);
 • Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. 2003 nr 6 poz. 69 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie MEN z dnia 20 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U.2013 nr 0 poz. 532);
 • Rozporządzenie MEN z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadznia w szkołąch i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edkacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1249);
 • Rozporządzenie MEN z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołąch publicznych (Dz.U.2015 nr 0 poz.843 z późn. zm.).
 1. Poznawanie zasad savoir-vivre'u w praktyce:
 • systematyczne uświadamianie uczniom szkodliwości używania wulgaryzmów,
 • promowanie szacunku do języka ojczystego,
 • przeprowadzenie cyklu lekcji wychowawczych poświęconych szkodliwości zachowań ryzykownych, w tym wszelkim przejawom przemocy i agresji,
 • realizacja zajęć poświęconych szkodliwości używek,
 • zorganizowanie zajęć pozalekcyjnych, rozwijających zainteresowania i pasje uczniowskie, przeprowadzenie diagnozy potrzeb,
 • przeprowadzenie zajęć dotyczących cyberprzemocy, szkodliwości nadmiernego spędzania czasu przy komputerze,
 • kształtowanie postaw tolerancji wobec inności, zasad demokracji, sprawiedliwości społecznej i zasad moralnych,
 • doskonalenie umiejętność efektywnej komunikacji, podejmowania decyzji oraz radzenia sobie ze stresem,
 • budowanie własnego wizerunku i wiary we własne możliwości,
 • zdobywanie wiedzy o zdrowym trybie życia,
 • rozwijanie umiejętności interpersonalnych, asertywności, empatii, rozładowania negatywnych emocji,
 • kształcenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych,
 • wspieranie rodziców w procesie wychowania uczniów, przeprowadzenie pogadanek, szkoleń, warsztatów, w szczególności dotyczących trudnych zachowań dzieci i młodzieży.

 1. Założenia programu:
 • główne założenia programu koncentrują się wokół przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym i niepożądanym przez skutecznie prowadzoną profilaktykę zachowań,
 • zadaniem Szkoły jest wzmacnianie pozytywnych zachowań uczniów oraz promowanie działań, które służą powszechnie akceptowanym normom społecznym,
 • profilaktyka zachowań, stała diagnoza zachowań uczniów będzie prowadzona na bieżąco w ramach godzin do dyspozycji wychowawcy oraz w ramach odrębnych zajęć profilaktyczno-edukacyjnych, w tym w formie przedstawień i scenek z zakresu profilaktyki zachowań,
 • profilaktyka w Szkole w kolejnych trzech latach będzie opierała się na następujących działaniach:
  •  wzmocnienie pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym także z uczniem zdolnym,
  • wzbogacenie oferty zajęć pozalekcyjnych - koła zainteresowań, zajęcia wyrównawcze i wychowawcze, w oparciu o rzeczywiste potrzeby uczniów,
  • wspomaganie rozwoju moralnego uczniów (poszanowanie norm, wartości i autorytetów),
  • stwarzanie uczniom warunków do rozwijania własnych zainteresowań i zagospodarowanie wolnego czasu uczniów zajęciami pozalekcyjnymi,
  • wspomaganie rodziców w prawidłowym pełnieniu przez nich funkcji wychowawczych;
 • Szkoła będzie kontynuowała współpracę z następującymi instytucjami:
  • placówki kulturalno-oświatowe (księgarnia, kino, teatr, muzea i inne):
   • uczestnictwo w spektaklach teatralnych o charakterze profilaktycznym,
   • udział w spotkaniach poświęconych problemom zdrowotnym,
   • udział w konkursach organizowanych przez placówki kulturalno-oświatowe,
  • placówki oświatowo-opiekuńcze (poradnia psychologiczno-pedagogiczna, ·poradnia uzależnień):
   • pomoc uczniom przejawiającym trudności w zachowaniu i nauce,
   • pomoc dzieciom z rodzin uzależnionych i patologicznych,
   • udzielanie pomocy rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej,
   • udział w spotkaniach organizowanych przez psychologów, pedagogów, lekarzy specjalistów;
  • wymiar sprawiedliwości (sąd, kuratorzy, policja):
   • współpraca z kuratorem, sadem rodzinnym,
   • udział w zajęciach prowadzonych przez policjantów na temat przeciwdziałania agresji i przestępczości.

 1. Cele programu:
 • dbałość o zapewnienie uczniom bezpiecznych warunków nauki,
 • systematyczne diagnozowanie zachowań uczniów, w szczególności zachowań ryzykownych,
 • wzmacnianie pozytywnych zachowań uczniów, dostarczanie przykładów właściwych postaw,
 • zwracanie uwagi na kulturalne zachowania,
 • zapobieganie i prowadzenie profilaktyki uzależnień,
 • zapobieganie nadmiernemu spędzaniu czasu przy komputerze, przestrzeganie przed cyberprzemocą,
 • promowanie zdrowego trybu życia,
 • promowanie zdrowej żywności,
 • utrwalenie postaw i zachowań społecznych warunkujących prawidłowy rozwój.

 1. Cele szczegółowe:
 • wypracowanie szkolnego kodeksu dobrego wychowania.

 1. Metody i formy pracy:
 • metody aktywizujące: drzewko decyzyjne, rybi szkielet, mapa mentalna, scenki dramowe, debaty, dyskusje, panele dyskusyjne, wykorzystanie literatury, filmów i spektakli profilaktycznych, plakaty, gry dydaktyczne, symulacje,
 • praca w grupach, zespołach, parach, praca indywidualna, apele, fora, happeningi,
 • wycieczki i wyjazdy tematyczne,
 • prezentacje multimedialne.

 1. Reakcja Szkoły na zjawiska zagrażające bezpieczeństwu dzieci i młodzieży, sytuacje
  interwencyjne:
 • interwencja w środowisku domowym ucznia prowadzona przez upoważnione osoby lub instytucje (policja, sąd rodzinny, kuratorzy),\interwencja w środowisku szkolnym ucznia,
 • interwencja w sytuacji kryzysu rozwojowego (prowadzona przez specjalistę),
 • pomoc psychologiczno-pedagogiczna,
 • terapia specjalistyczna indywidualna, grupowa (prowadzona przez specjalistę).

 1. Osoby odpowiedzialne za realizację:
 • Dyrektor/wicedyrektor Szkoły,
 • wychowawcy klas,
 • nauczyciele pozostałych przedmiotów,
 • pedagog szkolny,
 • psycholog szkolny,
 • rodzice,
 • pielęgniarka szkolna.

 1. Ewaluacja programu:
 • ankiety ewaluacyjne skierowane do uczniów,
 • obserwacje,
 • wywiad środowiskowy, w tym wywiad z rodzicami,
 • rozmowy wychowawcze,
 • opinie uczniów i rodziców,
 • analiza dokumentów Szkoły.

 1. Spodziewane efekty:
 • zmniejszenie liczby zachowań agresywnych w Szkole,
 • wzrost poprawności językowej w mowie potocznej (rzadziej używane wulgaryzmy),
 • utrwalenie zachowań asertywnych,
 • empatia,
 • wzrost wiedzy uczniów oraz rodziców na temat uzależnień i przeciwdziałania im,
 • dbanie o zdrowie fizyczne i psychiczne,
 • umiejętność organizowania czasu wolnego,
 • świadome i umiejętne korzystanie z komputera, Internetu,
 • prawidłowe reakcje w sytuacjach zagrożenia,
 • zachowanie higieny osobistej,
 • sukcesy uczniów w Szkole.

 1. Harmonogram zadań:

lp.

Zadania

Sposób realizacji

Termin

Osoby odpowiedzialne

1

Opracowanie kodeksu dobrego wychowania

Ogłoszenie konkursu szkolnego na najlepszy kodeks dobrego wychowania, ustalanie zasad w zespołach klasowych

październik - listopad

Pedagog, psycholog, wychowawcy

2

Projekt edukacyjny "Każdy może być damą i dżentelmenem"

Opracowanie szkolnego projektu profilaktycznego propagującego zasady savoir-vivre'u

wrzesień

- grudzień

Pedagog, psycholog, wychowawcy

3

Tydzień kultury językowej Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

Promowanie poprawnej polszczyzny poprzez konkursy, przedstawienia, turnieje, wystawy i inne

styczeń

- luty

Pedagog, psycholog, nauczyciele poloniści, bibliotekarz, wychowawcy

4

Szkodliwość zachowań ryzykownych, w tym wszelkich przejawów przemocy i agresji

Cykl zajęć wychowawczych z wykorzystaniem szkolnej filmoteki, prezentacji multimedialnych, w oparciu o spektakl profilaktyczny, zorganizowanie happeningu przeciw przejawom agresji

II semestr

Wychowawcy, pedagog, psycholog, policjant

5

Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Zorganizowanie zajęć pozalekcyjnych, rozwijających uczniowskie pasje i zainteresowania, zgodnie z przeprowadzoną wcześniej wśród uczniów i ich rodziców diagnozą potrzeb, zorganizowanie zajęć wyrównawczych i specjalistycznych

Maj

-czerwiec diagnoza,

 

wrzesień

-czerwiec realizacja

zajęć

Dyrektor, wicedyrektor, zespół ds. ewaluacji

6

Niebezpieczeństwo cyberprzemocy, gier komputerowych

Przeprowadzenia zajęć, w tym spotkań ze specjalistą w formie szkolenia dla uczniów i rodziców

Marzec

-kwiecień

Nauczyciele zajęć komputerowych,

wychowawcy 

7

Postawy tolerancji, demokracji, utrwalanie zasad moralnych i wartości

Realizacja zajęć

wychowawczych

z zastosowaniem metod aktywizujących, szkolnej filmoteki i prezentacji multimedialnych

W ciągu roku szkolnego

Wychowawcy, pedagog, psycholog

8

Treningi interpersonalne

Przeprowadzenie elementów treningu interpersonalnego w oddziałach klasowych w celu poprawy komunikacji między uczniami, opracowanie zasad kulturalnego porozumiewania się i szacunku dla rozmówcy

W ciągu roku szkolnego

Wychowawcy, pedagog, psycholog

9

Radzenie sobie ze stresem

Przeprowadzenie zajęć wychowawczych ze specjalistą, odgrywanie ról i scenek pomagających zrozumieć, jak radzić sobie ze stresem

W ciągu roku szkolnego

Wychowawcy, pedagog, psycholog

10

Wiara we własne możliwości, wzrost samooceny, unikanie kompleksów

Udział uczniów w zajęciach pozwalających określić mocne i słabe strony uczniów, testy socjometryczne, zajęcia wzmacniające pewność siebie

W ciągu roku szkolnego

Wychowawcy, pedagog, psycholog

11

Radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych

Przeprowadzenie ćwiczeń symulujących zachowania w sytuacjach konfliktowych, problemowych, przykłady radzenia sobie w sytuacji konfliktu

W ciągu roku szkolnego

Wychowawcy, pedagog, psycholog

12

Zasady zdrowego trybu życia

Zajęcia dotyczące zasad zdrowego trybu życia -ruch, higiena osobista, wizyty u lekarza, dbałość o zdrowie, właściwe odżywianie

W ciągu roku szkolnego

Lekarz,

pielęgniarka,

wychowawcy,

pedagog,

nauczyciele

wychowania

fizycznego

13

Jak być asertywnym, a jak empatycznym?

Przeprowadzenie zajęć wychowawczych uświadamiających uczniom istotę asertywności i właściwego jej rozumienia. Przykłady zachowań empatycznych

W ciągu roku szkolnego

Wychowawcy 

14

„W zgodzie z naturą"

Realizacja projektu

ekologicznego,

promującego szacunek do

przyrody, dbałość

o środowisko naturalne

Kwiecień

- maj

Nauczyciele przyrody, plastyki, muzyki, poloniści, wychowawcy klas

15

Profilaktyka uzależnień

Przeprowadzenie cyklu zajęć uświadamiających uczniom niebezpieczeństwo zażywania narkotyków, dopalaczy, zagrożenia wynikające ze spożywania alkoholu i palenia tytoniu

W ciągu roku

Wychowawcy, pielęgniarka, nauczyciele specjaliści 

16

Spotkania profilaktyczne z rodzicami

Przeprowadzenie warsztatów, pogadanek, szkoleń dotyczących zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży, a także konsekwencji tych zachowań

Dwa razy w roku

Specjalista ds. prewencji, policjant, kurator sądowy, trenerzy, wychowawcy,

pedagog

 

Program profilaktyki został przedstawiony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 28.08.2015r. i zatwierdzony do realizacji Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 7 oraz przedstawiony Radzie Rodziców w dniu 01 września 2015 i zatwierdzony Uchwałą Rady Rodziców.

Przewodniczący Rady Pedagogicznej: Hanna Stankiewicz

Przewodniczący Rady Rodziców: Piotr Adamczyk