PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W TRAKCIE EPIDEMII COVID-19 OBOWIĄZUJĄCE OD 1 WRZEŚNIA 2020r. W ŚWIETLICY

Załącznik nr 3

 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W TRAKCIE EPIDEMII COVID-19 OBOWIĄZUJĄCE OD 1 WRZEŚNIA 2020r.

W ŚWIETLICY

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 27 W POZNANIU

 

Podstawą do opracowania procedur są obowiązujące akty prawne i wytyczne GIS, MZ, MEN.

 

Wszystkie osoby wchodzące na teren placówki są zobowiązane do przestrzegania procedur bezpieczeństwa obowiązujących w Szkole Podstawowej nr 27 w Poznaniu.

Procedury bezpieczeństwa dla świetlicy są uszczegółowieniem procedur obowiązujących

w Szkole.

 

I   PRZYJĘCIE I ODBIÓR DZIECKA

 1. Do świetlicy mogą wejść wyłącznie uczniowie zapisani w dniu rozpoczęcia roku szkolnego, którzy w wyznaczonym terminie dostarczyli wypełnioną dokumentację [„Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy”} oraz inni uczniowie wskazani przez dyrekcję szkoły.
 2. Do świetlicy wchodzą osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 1. Uczniowie są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe.
 2. Osoba przyprowadzająca lub odbierająca dziecko przez domofon zgłasza pracownikowi szkoły cel wizyty oraz imię i nazwisko ucznia. Przechodzi do wskazanej sali. Osoba odbierająca dziecko oczekuje na nie w przedsionku szkoły. Na teren placówki wchodzi z uczniem tylko jeden opiekun.
 1. Rodzice i opiekunowie są zobowiązani do odbioru dziecka bezpośrednio po zakończeniu swojej pracy.

 

II ORGANIZACJA ZAJĘĆ OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH

 1. W miarę możliwości do grupy przyporządkowani są ci sami nauczyciele.
 2. Z sal, w których przebywają dzieci usunięto przedmioty, których nie można skutecznie umyć lub zdezynfekować.
 3. Wszystkie dzieci powinny posiadać własne przybory {piórnik z pełnym wyposażeniem}. Nauczyciele dysponują zapasowymi przyborami szkolnymi, które po użyciu przez uczniów będą dezynfekowane.
 4. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 5. Uczniowie nie przynoszą z domu żadnych innych przedmiotów przeznaczonych do zabawy.
 1. Zabawki i sprzęt wykorzystywany do zajęć są odkładane do oznaczonego pojemnika i każdego dnia dezynfekowane.
 1. Dzieci korzystają z boisk szkolnych. Grupy naprzemiennie korzystają z placu zabaw w wyznaczonych dniach tygodnia.
 1. Zabawa w sali i na dworze odbywa się z zachowaniem odpowiedniego dystansu między osobami.
 2. Uczniowie zobowiązani są do częstego mycia i dezynfekcji rąk. Odpowiednie preparaty znajdują się w każdej sali. Dzieci mogą posiadać własne środki do higieny.
 3. Wszystkie prace wykonane przez dziecko na zajęciach, nagrody otrzymane w konkursach przechodzą kwarantannę przed zabraniem ich do domu przez ucznia.

 

III SPOŻYWANIE POSIŁKÓW

 1. Godziny spożywania obiadu w stołówce szkolnej dla dzieci ze świetlicy:
 • 13.00 - uczniowie kończący lekcje o godzinie 11.40 oraz wybrane klasy kończące lekcje o godz. 12.35
 • 14.00 – pozostali uczniowie

Podział wynika z ograniczonej liczby miejsc w stołówce szkolnej.

 1. Do stołówki przechodzi cała grupa z nauczycielem. Dzieci, które nie jedzą obiadu spożywają swoje drugie śniadanie.
 2. Dzieci nie mogą częstować kolegów słodyczami lub innym pożywieniem.
 3. Uczniowie bez ograniczeń mogą korzystać z własnych napojów w sali świetlicowej.
 4. W szkole wyłączone zostały wszystkie dystrybutory wody. Rodzice/opiekunowie muszą zaopatrzyć dziecko w jedzenie i napoje na cały czas przebywania w placówce.

 

IV   WYSTĄPIENIE OBJAWÓW CHOROBOWYCH U UCZNIA

 1. Dziecko, u którego w trakcie pobytu w świetlicy stwierdzono objawy infekcji, w tym wzrost temperatury lub zostaną zauważone jakiekolwiek symptomy infekcji jak: złe samopoczucie, zmęczenie, brak apetytu, wysypka, przekrwione oczy, katar, ból brzucha lub problemy żołądkowe, nietrzymanie moczu lub kału, kaszel, itp.), zostaje niezwłocznie odizolowane w przygotowanym do tego celu pomieszczeniu, tzw. izolatorium.
 2. Nauczyciel zawiadamia dyrektora i rodziców o zaistniałej sytuacji. Rodzic ma obowiązek odebrać dziecko w trybie natychmiastowym po zgłoszeniu przez dyrekcję lub nauczyciela.
 3. O pozytywnym lub negatywnym wyniku przeprowadzonego badania rodzice/opiekunowie informują niezwłocznie dyrekcję szkoły w dniu wystąpienia objawów i wizyty u lekarza.