Procedury bezpieczeństwa w trakcie epidemii COVID-19

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 31 Dyrektora Szkoły
Nr 27 z dnia 27 sierpnia 2020 roku

Procedury bezpieczeństwa w trakcie epidemii COVID-19 obowiązujące w Szkole Podstawowej nr 27 im. Stefana Czarnieckiego w Poznaniu

Wstęp:

Procedura została opracowana na potrzeby zachowania podwyższonego reżimu sanitarnego nałożonego na placówkę przez odpowiednie organy w czasie pandemii COVID-19, dotyczy wszystkich pracowników szkoły oraz uczniów i rodziców/opiekunów dzieci uczęszczających do placówki.

Celem opracowania procedury jest zminimalizowania zagrożeń zakażenia się w placówce wirusem SARS Cov-2 i zachorowania na COVID-19 przez pracowników placówki, rodziców i dzieci.

Procedury określają działania, które szkoła powinna podjąć celem zminimalizowania zarażenia. Istotne jest dla nas dobre samopoczucie dzieci, pracowników i zapewnienie im poczucia bezpieczeństwa w trakcie przebywania w placówce. Podstawą do opracowania procedury są:

- wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r., - obowiązujące zarządzenia PMP,

- statut szkoły oraz pozostałe dokumenty regulujące jego funkcjonowanie, uwzględniające dotychczasowe przepisy,

- wizja lokalna, analiza ryzyka,

- potrzeby związane z formą użytkowania obiektu oraz technologią i specyfiką pracy.

 

 

I. Organizacja zajęć w szkole

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

2. Rodzice/opiekunowie uczniów, u których zdiagnozowano alergię dróg oddechowych zobowiązani są przedstawić stosowne zaświadczenie lekarskie. W innym przypadku dziecko np. kaszlące lub kichające traktowane będzie jako potencjalnie niebezpieczne lub zakażone.

3. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez rodziców/opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły rodzice/opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

4. Przy wejściu do budynku szkoły umieszczona została informacja o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego. Wszyscy wchodzący do budynku szkoły mają możliwość skorzystania z płynu do dezynfekcji rąk.

5. Rodzice/opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły (przedsionek), zachowując zasady:

- 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,

- dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1, 5 m,

- dystansu od pracowników szkoły min. 1, 5 m,

- rodzice/opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

6. Chęć wejścia do placówki rodzic/opiekun sygnalizuje dzwonkiem: przed naciśnięciem na przycisk domofonu, konieczna jest dezynfekcja rąk płynem stojącym przy drzwiach (w przedsionku).

7. Rodzic lub opiekun informuje pracownika dyżurki o celu wejścia na teren placówki. 

8. Do 11 września 2020 (okres adaptacyjny) rodzice uczniów klas pierwszych, zachowując powyższe zasady, mogą oczekiwać ze swoim dzieckiem w holu szkoły na wychowawcę klasy/nauczyciela rozpoczynającego w danym dniu zajęcia z klasą. Nauczyciel powinien pojawić się w holu minimum 10 min przed rozpoczęciem zajęć i przeprowadzić klasę do sali lekcyjnej.

9. W miarę możliwości należy ograniczyć przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach.

10. Należy zapewnić sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia. Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość. Przez dziennik elektroniczny LIBRUS.

11. W sytuacjach szczególnych, w celu umówienia spotkania z Dyrekcją należy kontaktować się telefonicznie z sekretariatem szkoły.

12. Szkoła posiada termometr bezdotykowy.

13. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły.

14. Wszystkie lekcje danej klasy odbywać się będą w jednej sali (poza zajęciami z chemii, informatyki i wychowania fizycznego), a w miarę możliwości uczniowie w salach lekcyjnych będą siedzieli samodzielnie w ławce.

15. W celu ograniczenia gromadzenia się uczniów na terenie placówki wprowadzone zostały różne godziny przychodzenia uczniów z poszczególnych klas do szkoły, różne godziny przerw, zajęć na boisku oraz stały przydział sali lekcyjnej dla każdego oddziału.

16. Uczniowie rozpoczynający lekcje o godz. 8:00 zostaną wpuszczeni do szkoły o godz. 7: 45:

a) uczniowie kierują się bezpośrednio do sal lekcyjnych,

b) uczniowie rozpoczynający lekcją wychowania fizycznego kierują się w stronę sali gimnastycznej,

c) uczniowie, którzy korzystają ze świetlicy, kierują się bezpośrednio do sal świetlicy.

17. W godzinach 6.30-7.45 na teren placówki mogą wejść jedynie uczniowie korzystający z opieki świetlicy. Do sal odprowadzani są przez rodzica/opiekuna, który po przekazaniu dziecka pod opiekę wychowawcy opuszcza teren szkoły.

18. Uczniowie rozpoczynający lekcje później niż o godzinie 8:00 mogą wejść do szkoły podczas przerwy poprzedzającej swoją lekcję i kierują się bezpośrednio do sali lekcyjnej.

19. W szkole obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

20. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, zostały usunięte.

21. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować. Nauczyciele wychowania fizycznego wskażą miejsce składowania przedmiotów i sprzętów, które dezynfekowane będą na koniec dnia.

22. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce (w sali klasowej). Uczniowie nie wymieniają się przyborami szkolnymi między sobą.

23. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.

24. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze), co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

25. Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej, niż co 45 min.

26. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw.

27. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.

28. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Zobowiązany jest posiadać własny zestaw podręczników i potrzebnych przyborów.

29. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a razie potrzeby w innych salach dydaktycznych. Środki do dezynfekcji rąk powinny być rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna. Świetlice należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji. Uszczegółowienie powyższych Procedur znajdować się będzie w Procedurach świetlicy (Załącznik nr 3).

30. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.

31. Zostaną upowszechnione zasady realizacji zajęć pozalekcyjnych organizowanych w szkole uwzględniających odpowiednio zasady dotyczące organizacji zajęć lekcyjnych.

32. Ustalono i zostaną upowszechnione zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy, uwzględniające konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach (Załącznik nr 4).

33. We współpracy z pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania ustalono i upowszechniono zasady korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej oraz godziny jego pracy, uwzględniając wymagania określone w przepisach prawa oraz aktualnych wytycznych m.in. Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia (Załącznik nr 5).

34. Wyłączone zostają źródełka wody pitnej. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do zapewnienia swoim dzieciom wody pitnej na czas pobytu w placówce.

35. W związku z sytuacją epidemiczną termin oddania sprawdzianów i kartkówek przez nauczyciela zostaje wydłużony o dwa dni niezbędnej kwarantanny

II Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

1. Przy wejściu głównym szkoły umieszczone zostały numery telefonów do właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.

2. Pracownicy szkoły będą pilnować, aby wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące do szkoły dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne, miały zakryte usta i nos oraz nie przekraczały obowiązujących stref przebywania.

3. Wszystkie osoby przebywające na terenie szkoły zobowiązane są regularnie myć ręce wodą z mydłem, a nauczyciele dopilnują, aby robili to uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.

4. Wprowadza się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników.

5. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak, aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

6. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywieszone zostały plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji.

7. Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.

8. Na terenie szkoły zapewniono pojemniki do wyrzucania masek lub rękawic jednorazowych uczniowie i pracownicy używanych przez uczniów i pracowników. Zgodnie z zaleceniami GIS: https://gis.gov.pl/zdrowie/koronawirus-zdrowie/informacje-i-zalecenia-pl/wytycznews-postepowania-z-odpadami-w-czasie-wystepowania-zakazen-koronawirusem-sarscov-2/

III Gastronomia

1. Przy organizacji żywienia na stołówce szkolnej, powinna być zachowana odpowiednia odległość wynosząca min. 1, 5 m, a pracownik wydający posiłki będzie zaopatrzony środki ochrony osobistej. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców, a także higieny osobistej.

2. Posiłki będą wydawane według ustalonego harmonogramu a spożywanie ich odbywać się będzie przy stolikach z rówieśnikami z danej klasy. Przy zmianowym wydawaniu posiłków konieczne jest czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie.

3. Posiłki wydawane będą w pojemnikach jednorazowych.

4. Usunięte zostały dodatki (np. wazoniki, serwetki).

5. Dania i produkty podawane są przez osobę do tego wyznaczoną/ obsługę stołówki.

IV Obowiązki dyrektora szkoły:

1. Dyrektor ustala regulaminy wewnętrzne i dostosowuje procedury obowiązujące w placówce do wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego tak długo, jak będzie on obowiązywał.

2. Organizuje zajęcia zgodne z potrzebami uczniów i rodziców: zajęcia lekcyjne, opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów klas I-III, rewalidacyjne, rewalidacyjnowychowawcze oraz umożliwia korzystanie z zasobów biblioteki szkolnej.

3. Zapewnia odpowiednie środki ochrony osobistej dla pracowników oraz środki do dezynfekcji.

4. Wyposaża szkołę w odpowiednią liczbę specjalnie zamykanych i opisanych koszy na zużyte środki ochrony indywidualnej.

5. Planuje organizację pracy szkoły

6. Może podjąć decyzję o przejściu szkoły na pracę zdalną, hybrydową po uzyskaniu zgody Powiatowego Inspektora Sanitarnego i Wydziału Oświaty, w przypadku nałożenia obowiązku kwarantanny/izolacji na kogoś, kto miał kontakt ze szkołą lub w przypadku niemożliwości zapewnienia odpowiedniej ilości kadry – ze względu na podwyższone standardy bezpieczeństwa.

7. Ustala i upowszechnia zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy, uwzględniając konieczny okres kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach.

8. Zobowiązuje nauczyciela – bibliotekarza do wyznaczenia miejsca składowania oddawanych książek oznaczonych datą, w której zostały przyjęte.

9. Organizuje żywienie dzieci uczęszczających na zajęcia zgodnie z potrzebami zgłoszonymi przez rodziców.

10. Zapewnia pomieszczenie do izolacji w razie pojawienia się podejrzenia zachorowania dziecka lub pracownika.

11. Odpowiada za kontakt z odpowiednimi służbami w przypadku wystąpienia podejrzenia zakażenia wirusem przez któregoś z pracowników, członków ich rodzin, dzieci lub domowników dzieci uczęszczających do szkoły.

12. Podstawowym narzędziem komunikacji między dyrekcją, nauczycielami, uczniami i rodzicami pozostaje dziennik elektroniczny Librus.

13. Monitoruje prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania czystości sal lekcyjnych, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich.

V Nauczyciele zobowiązani są do:

1. Uaktualnienia danych telekomunikacyjnych z rodzicami/ prawnymi opiekunami.

2. Ustalenia z rodzicami zakazu przynoszenia przez dzieci z domu zabawek oraz wszelkich dodatkowych przedmiotów. Uczniowie korzystają tylko ze swoich przyborów szkolnych i książek, nie pożyczają od kolegi, koleżanki.

3. Poinformowania rodziców o konieczności dostarczenia zaświadczenia lekarskiego w przypadku jakichkolwiek przeciwwskazań do noszenia maseczki przez dziecko oraz stwierdzonej alergii.

4. Informowania uczniów o konieczności wyrzucania zużytych środków ochrony osobistej do oznaczonych pojemników umieszczonych na korytarzach szkoły.

5. Wyjaśnienia dzieciom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w szkole, w grupie i dlaczego zostały wprowadzone.

6. Przekazania dzieci z klas I-III pod opiekę wychowawcy świetlicy lub odprowadzania dzieci przed budynek szkoły i przekazania osobom upoważnionym

7. Nieorganizowania wyjść poza teren placówki.

8. Przystosowania sal - przestrzeni dla dzieci, dostosowując ją do reżimu sanitarnego, aby zapewnić warunki do skutecznej dezynfekcji w tym przede wszystkim: usuwają z sali wszystkie zbędne i trudne do dezynfekcji przedmioty, np. maskotki, dywany itp.

9. Na lekcjach wychowania fizycznego ograniczają do minimum gry kontaktowe w celu zachowania dystansu.

10. Regularnego wietrzenia sali, co najmniej raz na godzinę (przerwy międzylekcyjne).

11. Dezynfekowanie myszki i klawiatury na początku każdych zajęć.

12. Zapewnienia opieki uczniom nieuczęszczającym na zajęcia religii, wychowania w rodzinie. Opiekę przejmuje bibliotekarz, pedagog lub wychowawca świetlicy.

13. Punktualnego i rzetelnego sprawowania dyżurów zgodnie z Harmonogramem dyżurów szkoły.

14. Sprawowania pieczy nad zachowaniem dystansu między uczniami, zwłaszcza w przestrzeni wspólnej.

15. Zorganizowania pokazu właściwego mycia rąk.

16. Prowadzenia zajęć w środkach ochrony indywidualnej (maski, przyłbice) w przypadku bezpośredniego kontaktu z uczniem. Nauczyciel może zdjąć osłonę ust i nosa przy zachowaniu właściwego dystansu od uczniów.

17. Przypominania i egzekwowania niedotykania przez dzieci rękami części twarzy, częstego mycia rąk, szczególnie po skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem, itp.

18. Przypominania podstawowych zasad higieny - zasłanianie twarzy podczas kichania, kaszlnięcia itp. w odpowiedni sposób.

19. Wstrzymania się od organizowania spotkań międzygrupowych.

20. Stałej obserwacji stanu zdrowia dziecka.

21. Pracy według ustalonego przez dyrektora harmonogramu pracy.

22. Przed spożyciem posiłków, sprawdzenia higieny przygotowania stołówki szkolnej lub innego pomieszczenia, w którym dzieci będą spożywały posiłki.

23. Przewodniczący zespołu nauczycieli wychowania fizycznego ustala miejsce składowania użytego sprzętu sportowego w celu jego dezynfekcji. 10

VI. Obowiązki pracownika:

1. Każdy pracownik szkoły zobowiązany jest do samoobserwacji i pomiaru temperatury w przypadku pojawienia się niepokojących sygnałów zdrowotnych.

2. Pracownik szkoły używa środków ochrony osobistej zgodnych z zaleceniami dyrektora szkoły. W przestrzeni wspólnej (w trakcie przerw) obowiązują maseczki lub przyłbice.

3. Pracownicy administracji szkoły zobowiązani są do zasłaniania twarzy i stosowania środków dezynfekujących w trakcie spotkań z nauczycielami, uczniami, interesantami i rodzicami dzieci.

4. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem SARS CoV-2 lub wystąpienia objawów choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) u siebie lub któregoś z domowników, pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły.

5. Bezwzględnie przy każdym wejściu/wyjściu z placówki i w trakcie pracy pracownik często odkaża ręce płynem do dezynfekcji rąk wg instrukcji umieszczonej w widocznych miejscach w placówce i myje ręce zgodnie z instrukcją.

6. W celu zadbania o jak najlepsze warunki i higienę, wietrzy salę, co najmniej raz na godzinę i wykonuje codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekowania powierzchni dotykowych: klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchnie płaskich, w tym blatów stołów. Środków dezynfekujących w sprayu używają wyłącznie podczas nieobecności dzieci.

7. Myje i dezynfekuje pracownię fizyczno/chemiczną, sale gimnastyczne oraz pracownię informatyczną po każdej grupie uczniów.

8. Na koniec dnia dezynfekuje składowany sprzęt sportowy.

9. Ogranicza kontakty z uczniami i nauczycielami.

VII. Obowiązki rodziców

1. Zapoznają się z procedurami opracowanymi na czas zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii.

2. Przebywając w budynku szkoły zasłaniają twarz i dezynfekują ręce.

3. Przestrzegają wytycznych szkoły dotyczących przyprowadzania i odbioru dzieci. Dbają o to, by przekazanie dziecka pod opiekę nauczyciela przebiegało sprawnie.

4. Przekazują dyrektorowi lub nauczycielowi informacje istotne informacje o stanie zdrowia dziecka.

5. Nie posyłają na zajęcia dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.

6. Przyprowadzają do szkoły tylko bezwzględnie zdrowe dziecko – bez objawów chorobowych.

7. Wyrażają zgodę na pomiar temperatury u dziecka, w przypadku, gdy nauczyciel uzna to za konieczne (Załącznik nr 1).

8. Oświadczają pisemnie, że zapoznali się z obowiązującymi w placówce Procedurami (Załącznik nr 2).

9. Zapewniają dziecku indywidualną osłonę ust i nosa na czas pobytu w placówce.

10. Przed przyprowadzeniem dziecka do szkoły rodzic zobowiązany jest do zmierzenia dziecku temperatury.

11. Wyjaśniają dziecku, aby nie zabierało do placówki zabawek i niepotrzebnych przedmiotów.

12. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.

13. Są zobowiązani do odbierania telefonów ze szkoły lub wyznaczenia dodatkowej osoby do kontaktu (upoważnionej do odbioru dziecka).

14. Unikają kontaktów z osobami chorymi lub na kwarantannie. W miarę możliwości przestrzegają ogólnych zasad izolacji, przede wszystkim osób z grupy podwyższonego ryzyka.

15. Informują dyrektora placówki w przypadku konieczności znalezienia się ich rodziny lub osób, z którymi dziecko miało kontakt, na kwarantannie.

16. Zobowiązują się do przestrzegania zaleceń przekazywanych przez pracowników szkoły, rozumiejąc, iż wynikają one z dbałości o zachowanie jak najwyższych standardów higienicznych i bezpieczeństwa dla wszystkich dzieci oraz dla osób przebywających na jego szkoły.

17. Zobowiązani są do dostarczenia zaświadczenia lekarskiego w przypadku jakichkolwiek przeciwwskazań do noszenia maseczki oraz stwierdzonej u dziecka alergii.

VIII. Obowiązki uczniów

1. Uczniowie zobowiązani są do zasłaniania ust i nosa poza salami lekcyjnymi, w których odbywają się zajęcia.

2. Po wejściu do przedsionka szkoły dezynfekują ręce i w maseczce zasłaniającej usta i nos udają się pod salę klasową lub salę przedmiotu.

3. We wrześniu 2020 uczniowie nie korzystają z szafek szkolnych.

4. Uczniowie danej klasy wszystkie lekcje (oprócz informatyki, fizyki, chemii, wychowania fizycznego) realizują w jednej przypisanej sali lekcyjnej.

5. Udając się na lekcje do pracowni chemicznej/informatycznej lub na salę gimnastyczną zabierają tylko niezbędne przybory i książki lub stroje sportowe.

6. Zabierają do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów koniecznych do zajęć.

7. Podczas przerw zobowiązani są do zakładania maseczek. Mogą je zdjąć na boisku szkolnym (długa przerwa).

8. Uczniowie klas 1-3 spędzają przerwy wg ustalonego planu:

- godziny przerw

- miejsce spędzania przerw:

* klasy pierwsze i trzecie

– II piętro bloku A

* klasy drugie

– parter bloku A (klasa 2a schodzi klatką schodową przy sali 117, klasa 2b przy sali 210). Długą przerwę uczniowie spędzają na zewnątrz na boisku nr 1 (trawiaste).

9. Uczniowie klas 4-8 spędzają przerwy między lekcjami (oprócz tzw. długich przerw) na poziomie budynku, na którym znajduje się przypisana do klasy sala lekcyjna. Na tym samym poziomie korzystają z toalety.

10. Długie przerwy uczniowie spędzają na zewnątrz na dwóch boiskach. - Boisko nr 1 (trawiaste) – klasy 4-6 - Boisko nr 2 (sportowe) – klasy 7-8.

11. W przypadku niepogody długą przerwę uczniowie spędzają wg wytycznych z pkt. 8 i 9.

12. Podczas przerw w holu szkoły przebywać mogą jedynie uczniowie korzystający ze sklepiku szkolnego. Obowiązkiem nauczyciela dyżurującego na holu jest zwrócenie uczniom uwagi na konieczność zachowania dystansu społecznego.

13. Bezwzględnie stosują zasady higieny: często myją ręce wodą z mydłem, nie podają ręki na powitanie, zachowują dystans, a także unikają dotykania oczu, nosa i ust.

14. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Stosownie zwracają uwagę innym w tym zakresie.

15. Unikają większych skupisk uczniów, zachowują dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.

16. Zapoznają się ze szczegółowymi zasadami wypożyczania książek.

IX Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły

1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

2. Wobec pracowników powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka, należy zastosować rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia (np. nieangażowanie w dyżury podczas przerw międzylekcyjnych, a w przypadku pracowników administracji w miarę możliwości praca zdalna).

3. Wyznaczono i przygotowano (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący) pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zaobserwowania objawów chorobowych.

4. Pracownicy szkoły powinni zostali poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.

5. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną.

6. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

7. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego oraz ustalić listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz https: //gis.gov.pl/ odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

8. Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę.

X. Procedury na wypadek wystąpienia objawów infekcji

1. Dziecko, u którego w trakcie pobytu w szkole stwierdzono objawy infekcji, w tym wzrost temperatury lub zostaną zauważone jakiekolwiek symptomy infekcji jak: złe samopoczucie, zmęczenie, brak apetytu, wysypka, przekrwione oczy, katar, ból brzucha lub problemy żołądkowe, nietrzymanie moczu lub kału, kaszel, itp.), zostaje niezwłocznie odizolowane w przygotowanym do tego celu pomieszczeniu, tzw. izolatorium.

2. Gdy u dziecka stwierdzi się podwyższoną temperaturę, rodzic zobowiązany jest do kontaktu z pediatrą i ustalenia z pewnością przyczyny jej wystąpienia. Dziecko może wrócić na zajęcia w szkole pod warunkiem pozytywnej decyzji lekarza i braku innych objawów.

3. Nauczyciel zawiadamia dyrektora i rodziców o zaistniałej sytuacji. Rodzic ma obowiązek odebrać dziecko w trybie natychmiastowym po zgłoszeniu przez nauczyciela.

4. Dyrektor zawiadamia stację sanitarno – epidemiologiczną o danej sytuacji w szkole.

5. Pracownik, u którego pojawiły się objawy infekcji w trakcie pracy (duszności, kaszel, gorączka) zgłasza fakt dyrektorowi i bezzwłocznie opuszcza stanowisko pracy. Zostaje niezwłocznie odizolowany w przygotowanym do tego celu pomieszczeniu, tzw. izolatorium. Dalej postępuje zgodnie z wytycznymi stacji sanitarno-epidemiologicznej. 6. Pracownik, u którego objawy infekcji pojawiły się w domu zgłasza ten fakt niezwłocznie dyrektorowi, który podejmuje dalsze działania zgodnie z wytycznymi.

XI. Postanowienia końcowe

1. Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem podpisania przez dyrektora.

2. Wszelkich zmian w procedurach może dokonać dyrektor placówki przez uchylenie, zmianę lub uzupełnienie dotychczasowych zapisów

3. O zmianach w procedurach dyrektor informuje pracowników i rodziców dzieci. 4. Procedury obowiązują do odwołania.

 

Załącznik nr 1

ZGODA RODZICA NA POMIAR TEMPERATURY U DZIECKA

Ja ..................................................................................................... niżej podpisany/a

        (imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)

wyrażam zgodę na pomiary temperatury u mojego dziecka: ..................................................................................................................................................

      (imię i nazwisko dziecka)

w trakcie pobytu w.................................................................................................................

(nazwa placówki)

w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.

Zgodę wyrażam w pełni dobrowolnie.

.........................................................................

(data i czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego)

 

ZAŁĄCZNIK NR 2

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO DZIECKA, KTÓRE UCZĘSZCZA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 27 W POZNANIU

1. Zapoznałam/em się i akceptuję procedury bezpieczeństwa w trakcie epidemii COVID-19 obowiązujące w szkole i nowe zasady higieny.

2. Jestem świadoma/y, iż podanie nieprawdziwych informacji naraża na kwarantannę i niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia wszystkich przebywających w szkole, jak również ich rodzin.

3. Zarówno ja, jak też moi najbliżsi domownicy (osoby zamieszkałe pod tym samym adresem) nie jesteśmy objęci kwarantanną.

4. Do szkoły może przyjść dziecko zdrowe - nie ma kataru, kaszlu, gorączki, duszności, ani nie wystąpiły u niego żadne niepokojące objawy chorobowe wskazujące na zarażenie COVID-19.

5. Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów, zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, dziecku w trakcie pobytu w szkole może być dokonywany pomiar temperatury.

6. Moje dziecko nie będzie przynosiło do szkoły żadnych zabawek ani innych przedmiotów

7. Zostałem poinformowana/y, jakie procedury obowiązują przy przyprowadzaniu i odbieraniu dziecka ze szkoły.

8. Przyjmuję do wiadomości, że podczas wejścia do szkoły konieczne jest posiadanie przeze mnie -Rodzica –maseczki ochronnej i rękawiczek/dezynfekcja rąk.

9. Zobowiązuję się do zapewnienia mojemu dziecku maseczki na czas pobytu w szkole.

10. W przypadku gdyby u mojego dziecka wystąpiły niepokojące objawy chorobowe, zobowiązuję się do odebrania dziecka w trybie natychmiastowym.

11. Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku zaobserwowania niepokojących objawów u dziecka zostanie ono natychmiast umieszczone w przygotowanym wcześniej IZOLATORIUM, o czym niezwłocznie zostanie powiadomiony rodzic/opiekun dziecka oraz stosowne służby i organ.

12. Zobowiązuję się stosować do poleceń personelu i dyrekcji szkoły.

13. Zobowiązuję się do regularnego przypominania dziecku o podstawowych zasadach higieny, z podkreśleniem, żeby unikało dotykania oczu, nosa, ust, oraz o częstym myciu rąk wodą z mydłem i nie podawaniu ręki na powitanie.

14. Zobowiązuję się do natychmiastowego powiadomienia szkoły w przypadku wystąpienia zachorowania COVID-19 u członków najbliższej rodziny/osoby w bezpośrednim kontakcie z dzieckiem.

15. Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w związku z zapobieganiem i przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się COVID-19w jednostkach oświatowych.

16. O każdorazowej zmianie powyższych oświadczeń natychmiast powiadomię wychowawcę klasy lub dyrekcję szkoły.

……………………………………………………….

(data i podpis rodzica/opiekuna prawnego dziecka)