Informator dla Rodziców

Informator dla Rodziców dzieci rozpoczynających w roku szkolnym 2020/2021 naukę w szkole podstawowej.

 

 

 

Szanowni Państwo,

w życiu Waszym i Waszego dziecka rozpoczyna się kolejny, jakże ważny etap - rozpoczęcie nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej.

 

 


Informacje podstawowe.

 1. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci:
 • 7-letnie (rocznik 2014), realizujące obowiązek szkolny,
 • 6-letnie (rocznik 2015), na wniosek rodziców.
 1. Do szkoły obwodowej z urzędu, tzn. bez rekrutacji przyjmowane są dzieci:
 • zamieszkałe w obwodzie szkoły,
 • uczęszczające do oddziału przedszkolnego w szkole, w której będą kontynuować naukę (również w przypadku, gdy szkoła ta nie jest szkołą obwodową).
 1. Aktualne obwody szkół podstawowych znajdziecie Państwo na stronie: sip.geopoz.pl.
  Po wybraniu z listy pozycji: BAZA DANYCH należy wejść w „system adresowy” i wpisać ulice z numerem „szkoły podstawowe (dot. naboru od 2020/21)” i wpisać nazwę ulicy bez numeru. Po kliknięciu polecenia „Szukaj” wyświetli się szkoła obwodowa.
 2. Jeżeli zamierzacie Państwo zapisać dziecko do szkoły obwodowej należy złożyć w sekretariacie szkoły obwodowej wypełnione i podpisane zgłoszenie.

 

 1. Jeżeli zamierzacie Państwo zapisać swoje dziecko do szkoły podstawowej innej, niż obwodowa, to należy wypełnić wniosek, wskazując w nim szkoły uszeregowane według preferencji: od najbardziej preferowanej (pierwsze miejsce) do najmniej preferowanej (trzecie miejsce) oraz wpisując typ oddziału (ogólnodostępny, sportowy, objęty patronatem Lecha Poznań lub integracyjny). Wykaz szkół z informacją o typach oddziałów, przewidywanych do uruchomienia w szkołach, jest dostępny na stronie http://nabor.pcss.pl.
  Wypełniony wniosek należy wydrukować, podpisać i złożyć w szkole podstawowej pierwszego wyboru, wskazanej na 1 miejscu.
 2. Druk zgłoszenia i wniosku wraz ze stosownymi oświadczeniami można otrzymać w sekretariacie szkoły lub pobrać ze stron:  https://nabor.pcss.pl.

 

 1. W rekrutacji do klas pierwszych ogólnodostępnych oraz integracyjnych (wyłącznie w odniesieniu do uczniów nieposiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego) szkół podstawowych innych, niż obwodowe brane będą pod uwagę kryteria uchwalone przez Radę Miasta Poznania (uchwała nr V52/VIII/2019 z dnia 8 stycznia 2019r.). Kryteria uchwalone przez Radę Miasta Poznania:

 

 

 

 

Kryterium

Liczba_punktów

zamieszkanie kandydata na terenie gminy Poznań

65 pkt

uczęszczanie przez kandydata, w roku szkolnym poprzedzającym rok rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej,  do przedszkola w danym zespole szkół

- kryterium stosuje się również w odniesieniu do kandydatów uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Poznań mających siedzibę w budynku, w którym mieści się dana szkoła podstawowa;

50 pkt

rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, będzie uczęszczało do danej szkoły lub zespołu szkół, w którego skład wchodzi dana szkoła podstawowa 

30 pkt

oboje rodziców/opiekunów prawnych rozliczyło podatek dochodowy od osób fizycznych za miniony rok w gminie Poznań

- kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko

80 pkt

wielodzietność rodziny kandydata

10 pkt

wskazanie przez kandydata klasy integracyjnej

5 pkt

rodzeństwo kandydata, przyjęte jako dziecko obwodowe, będzie uczęszczało do danej szkoły, o przyjęcie do której ubiega się kandydat

30 pkt

 

 1. Rodzice/prawni opiekunowie spełniający którekolwiek z kryteriów, zobowiązani są dołączyć do wniosku stosowne oświadczenia, wskazane przy każdym z kryteriów. Komisja rekrutacyjna rozpatrując wniosek nie przyznaje punktów za niepotwierdzone oświadczeniami kryteria.
 2. Przy rekrutacji do oddziałów sportowych, w przypadku uzyskania równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania, brane są pod uwagę kryteria określone w ustawie o systemie oświaty:
 • wielodzietność rodziny kandydata,
 • niepełnosprawność kandydata,
 • niepełnosprawność jednego z rodziców,
 • niepełnosprawność obojga rodziców,
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria mają jednakową wartość – 5 pkt.

 1. Wykaz szkół podstawowych, w których w roku szkolnym 2021/2022 planuje się uruchomienie oddziałów integracyjnych i sportowych wkrótce na stronie https://nabor.pcss.pl   - dokumenty.


Terminy –Szkoła Podstawowa nr 27

 

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata

warunków lub kryteriów branych

pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 12 kwietnia

do 30 kwietnia

od 14 do 15 czerwca

2

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe – nie dotyczy SP27

 

-

 

-

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe- dot. klasy czwartej!

28 kwietnia

godzina 12.00

21 czerwca

godzina 12.00

4

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych

11 maja

godzina 12.00

22 czerwca

godzina 12.00

5

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 11 maja

do 13 maja

od 22 czerwca

do 23 czerwca

6

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

17 m a j a

godzina 12.00

25 czerwca

godzina 12.00

 

 

 

 

Procedura odwoławcza

 • W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych, rodzic/prawny opiekun może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.
 • W terminie do 5 dni od dnia złożenia przez rodzica/prawnego opiekuna wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia komisja rekrutacyjna przygotowuje i wydaje uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata.
 • W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic/prawny opiekun kandydata może wnieść do dyrektora szkoły podstawowej odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. Na rozstrzygnięcie dyrektora publicznego przedszkola/szkoły podstawowej, służy skarga do sądu administracyjnego.

Rekrutacja uzupełniająca

 • Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego szkoły podstawowe posiadające wolne miejsca rozpoczną rekrutację uzupełniającą.
 • Wnioski złożone w placówkach z wolnymi miejscami podlegają procedurze rekrutacyjnej opisanej powyżej.

 

Piłka nożna

 

Gimnastyka artystyczna

 

Pływalnia

 

 

Harcerstwo