Informator

Informator dla Rodziców dzieci rozpoczynających w roku szkolnym 2016/2017 naukę w szkole podstawowej. 

Szanowni Państwo,

w życiu Waszym i Waszego dziecka rozpoczyna się kolejny, jakże ważny etap - rozpoczęcie nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej.


Informacje podstawowe.

 1. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci:
 • 7-letnie (rocznik 2009), realizujące obowiązek szkolny,
 • 6-letnie (rocznik 2010), na wniosek rodziców.
 1. Do szkoły obwodowej z urzędu, tzn. bez rekrutacji przyjmowane są dzieci:
 • zamieszkałe w obwodzie szkoły,
 • uczęszczające do oddziału przedszkolnego w szkole, w której będzie kontynuować naukę (również w przypadku, gdy szkoła ta nie jest szkołą obwodową).
 1. Aktualne obwody szkół podstawowych znajdziecie Państwo na stronie: sip.geopoz.pl.
  Po wybraniu z listy pozycji: LISTA ULIC BAZY SYSTEMU ADRESOWEGO ZGiKM GEOPOZ należy zaznaczyć „szkoły podstawowe (dot. naboru od 2015/16)” i wpisać nazwę ulicy bez numeru. Po kliknięciu polecenia „Szukaj” wyświetli się szkoła obwodowa. W przypadku, gdy pojawi się więcej niż jedna szkoła, należy kliknąć na ulicę, w nowym oknie wpisać numer domu i kliknąć polecenie „Szukaj”.
 2. Jeżeli zamierzacie Państwo zapisać dziecko do szkoły obwodowej należy złożyć w sekretariacie szkoły obwodowej wypełnione i podpisane zgłoszenie.
 3.  Jeżeli zamierzacie Państwo zapisać swoje dziecko do szkoły podstawowej innej, niż obwodowa, to należy wypełnić wniosek, wskazując w nim szkoły uszeregowane według preferencji: od najbardziej preferowanej (pierwsze miejsce) do najmniej preferowanej (trzecie miejsce) oraz wpisując typ oddziału (ogólnodostępny, sportowy, objęty patronatem Lecha Poznań lub integracyjny). Wykaz szkół z informacją o typach oddziałów, przewidywanych do uruchomienia w szkołach, jest dostępny na stronie http://nabor.pcss.pl
  Wypełniony wniosek należy wydrukować, podpisać i złożyć w szkole podstawowej pierwszego wyboru, wskazanej na 1. miejscu.
 4. Druk zgłoszenia i wniosku wraz ze stosownymi oświadczeniami można otrzymać w sekretariacie szkoły lub pobrać ze stron:  https://nabor.pcss.pl.
 5. W rekrutacji do klas pierwszych ogólnodostępnych oraz integracyjnych (wyłącznie w odniesieniu do uczniów nieposiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego) szkół podstawowych innych, niż obwodowe brane będą pod uwagę kryteria uchwalone przez Radę Miasta Poznania (uchwała nr XXIII/316/VI/2016 z dnia 12 stycznia 2016r.). Kryteria uchwalone przez Radę Miasta Poznania:

Kryterium Liczba_punktów
zamieszkanie kandydata na terenie gminy Poznań 15 pkt

uczęszczanie przez kandydata, w roku szkolnym poprzedzającym rok rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej,  do przedszkola w danym zespole szkół

- kryterium stosuje się również w odniesieniu do kandydatów uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Poznań mających siedzibę w budynku, w którym mieści się dana szkoła podstawowa;
15 pkt
rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, będzie uczęszczało do danej szkoły lub zespołu szkół, w którego skład wchodzi dana szkoła podstawowa  15 pkt
rodzeństwo kandydata uczęszczało do danej szkoły podstawowej 5 pkt

oboje rodziców/opiekunów prawnych rozliczyło podatek dochodowy od osób fizycznych za miniony rok w gminie Poznań

- kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko
15 pkt
wielodzietność rodziny kandydata 5 pkt
wskazanie przez kandydata klasy integracyjnej 5 pkt
w obwodzie szkoły zamieszkują dziadkowie dziecka wspierający rodziców w zapewnieniu należytej opieki 10 pkt

 

 1. Rodzice/prawni opiekunowie spełniający którekolwiek z kryteriów, zobowiązani są dołączyć do wniosku stosowne oświadczenia, wskazane przy każdym z kryteriów. Komisja rekrutacyjna rozpatrując wniosek nie przyznaje punktów za niepotwierdzone oświadczeniami kryteria.
 2. Przy rekrutacji do oddziałów sportowych, w przypadku uzyskania równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania, brane są pod uwagę kryteria określone w ustawie o systemie oświaty:
 • wielodzietność rodziny kandydata,
 • niepełnosprawność kandydata,
 • niepełnosprawność jednego z rodziców,
 • niepełnosprawność obojga rodziców,
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria mają jednakową wartość – 5 pkt.

 1. Wykaz szkół podstawowych, w których w roku szkolnym 2016/2017 planuje się uruchomienie oddziałów integracyjnych:

 Szkoła  adres
Szkoła Podstawowa nr 1 w Zespole Szkół nr 9 ul. Hezjoda 15,
te. 61 22 23 729
Szkoła Podstawowa nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi os. Rusa 56,
tel. 61 87 79 612 
Szkoła Podstawowa nr 20  os. Rzeczypospolitej 44,
tel. 61 87 75 631
Szkoła Podstawowa nr 25 w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi nr 2 ul. Prądzyńskiego 53,
tel. 61 83 31 010
Szkoła Podstawowa nr 48  ul. Sarmacka 105,
tel. 61 82 06 071  
Szkoła Podstawowa nr 50 w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 os. Stare Żegrze 1,
tel. 61 67 89 690
Szkoła Podstawowa nr 68 w Zespole Szkół z Klasami Integracyjnymi i Specjalnymi nr 1 os. Jana III Sobieskiego 102,
tel.61 82 34 371 
Szkoła Podstawowa nr 75 w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 ul. Powstańców Wlkp 3,
tel.61 85 28 612 
Szkoła Podstawowa nr 78 w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 ul. Żonkilowa 34,
tel. 61 86 77 916
Szkoła Podstawowa nr 79 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 ul. Jesionowa 14,
tel. 61 83 21 412


Terminy

Nabór do klas pierwszych – szkoły obwodowe.

 • Od 29 lutego do 6 kwietnia 2016 r. – składanie zgłoszeń do obwodowych szkół podstawowych.
 • 28 kwietnia 2016 r. godz. 12:00 - ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do obwodowej szkoły podstawowej – imię i nazwisko w kolejności alfabetycznej.

Postępowanie rekrutacyjne do klas pierwszych ogólnodostępnych i integracyjnych (wyłącznie w odniesieniu do uczniów nieposiadajacych orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego) – szkoły inne, niż obwodowa.

 • Od 29 lutego do 6 kwietnia 2016 r. – składanie wniosków i oświadczeń potwierdzających spełnianie kryteriów określonych w uchwale Rady Miast Poznania. Wniosek o przyjęcie należy złożyć w szkole wskazanej we wniosku na pierwszym miejscu.
 • 19 kwietnia 2016 r. godz. 12.00 - ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych (lista zakwalifikowanych kandydatów do postępowania rekrutacyjnego nie jest jednoznaczna z przyjęciem kandydata do szkoły innej, niż obwodowa).
 • Od 19 kwietnia do 25 kwietnia 2016 r. – pisemne potwierdzanie przez rodziców/prawnych opiekunów woli przyjęcia kandydata do szkoły podstawowej innej, niż obwodowa, poprzez podpisanie listy dostępnej w sekretariacie szkoły. Brak pisemnego potwierdzenia przez rodziców/prawnych opiekunów jest jednoznaczny z rezygnacją z dalszego procesu postępowania rekrutacyjnego.
 • 28 kwietnia 2015 r. godz. 12.00 - ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych – imię i nazwisko kandydata w kolejności alfabetycznej oraz najniższa liczba punktów, która uprawniała do przyjęcia do szkoły spoza obwodu.

Postępowanie rekrutacyjne do klas pierwszych sportowych i objętych patronatem Lecha Poznań.

 • Od 29 lutego do 14 marca 2016 r. – składanie wniosków i oświadczeń potwierdzających spełnianie kryteriów określonych w ustawie o systemie oświaty. Informacji na temat rodzaju dokumentów potwierdzających zdolność kandydata do uczęszczania do klasy sportowej udziela szkoła, do której składany jest wniosek.
 • Od 17 marca do 23 marca 2016 r. – przeprowadzanie prób sprawnościowych w celu określenia predyspozycji psychoruchowych dziecka.
 • 31 marca 2016 r. godz. 12.00 - ogłoszenie listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik prób (lista ta nie jest jednoznaczna z przyjęciem kandydata do szkoły).
 • 19 kwietnia 2016 r. godz. 12.00 - ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych (lista zakwalifikowanych kandydatów do postępowania rekrutacyjnego nie jest jednoznaczna z przyjęciem kandydata do szkoły innej, niż obwodowa).
 • Od 19 kwietnia do 25 kwietnia 2016 r. – pisemne potwierdzanie przez rodzica/prawnego opiekuna woli przyjęcia kandydata do szkoły podstawowej innej, niż obwodowa, poprzez podpisanie listy dostępnej w sekretariacie szkoły. Brak pisemnego potwierdzenia przez rodziców/prawnych opiekunów jest jednoznaczny z rezygnacją z dalszego procesu postępowania rekrutacyjnego.
 • 28 kwietnia 2015 r. godz. 12.00 - ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych – imię i nazwisko kandydata w kolejności alfabetycznej oraz najniższa liczba punktów, która uprawniała do przyjęcia do szkoły spoza obwodu.

Procedura odwoławcza

 • W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych, rodzic/prawny opiekun może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.
 • W terminie do 5 dni od dnia złożenia przez rodzica/prawnego opiekuna wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia komisja rekrutacyjna przygotowuje i wydaje uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata.
 • W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic/prawny opiekun kandydata może wnieść do dyrektora szkoły podstawowej odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. Na rozstrzygnięcie dyrektora publicznego przedszkola/szkoły podstawowej, służy skarga do sądu administracyjnego.

Rekrutacja uzupełniająca

 • Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego szkoły podstawowe posiadające wolne miejsca rozpoczną rekrutację uzupełniającą.
 • Wnioski złożone w placówkach z wolnymi miejscami podlegają procedurze rekrutacyjnej opisanej powyżej.

Terminy rekrutacji uzupełniającej

Rekrutacja uzupełniająca do klas pierwszych ogólnodostępnych i integracyjnych (wyłącznie w odniesieniu do uczniów nieposiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego) – szkoły inne, niż obwodowa.

 • Od 29 kwietnia do 16 maja 2016 r. – składanie wniosków i oświadczeń potwierdzających spełnianie kryteriów określonych w uchwale Rady Miasta Poznania. Wniosek o przyjęcie należy złożyć w szkole wskazanej we wniosku na pierwszym miejscu.
 • 25 maja 2016 r. godz. 12.00 - ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych (lista zakwalifikowanych kandydatów do postępowania rekrutacyjnego nie jest jednoznaczna z przyjęciem kandydata do szkoły innej, niż obwodowa).
 • Od 25 maja do 30 maja 2016 r. – pisemne potwierdzanie przez rodzica/prawnego opiekuna woli przyjęcia kandydata do szkoły podstawowej innej, niż obwodowa, poprzez podpisanie listy dostępnej w sekretariacie szkoły. Brak pisemnego potwierdzenia przez rodziców/prawnych opiekunów jest jednoznaczny z rezygnacją z dalszego procesu postępowania rekrutacyjnego.
 • 3 czerwca 2015 r. godz. 12.00 - ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych – imię i nazwisko kandydata w kolejności alfabetycznej oraz najniższa liczba punktów, która uprawniała do przyjęcia do szkoły spoza obwodu.

Rekrutacja uzupełniająca do klas pierwszych sportowych i objętych patronatem Lecha Poznań.

 • Od 29 kwietnia do 6 maja 2016 r. – składanie wniosków i oświadczeń potwierdzających spełnianie kryteriów określonych w ustawy o systemie oświaty. Do wniosku należy dołączyć orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania danego sportu wydane przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza, pisemną zgodę rodziców/prawnych opiekunów na uczęszczanie kandydata do szkoły lub oddziału sportowego.
 • Od 9 maja do 10 maja 2016 r. – przeprowadzanie prób sprawnościowych w celu określenia predyspozycji psychoruchowych dziecka.
 • 12 maja 2016 r. godz. 12.00 - ogłoszenie listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik prób (lista ta nie jest jednoznaczna z przyjęciem kandydata do szkoły).
 • 25 maja 2016 r. godz. 12.00 - ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych (lista zakwalifikowanych kandydatów do postępowania rekrutacyjnego nie jest jednoznaczna z przyjęciem kandydata do szkoły innej, niż obwodowa).
 • Od 25 maja do 30 maja 2016 r. – pisemne potwierdzanie przez rodzica/prawnego opiekuna woli przyjęcia kandydata do szkoły podstawowej innej, niż obwodowa, poprzez podpisanie listy dostępnej w sekretariacie szkoły. Brak pisemnego potwierdzenia przez rodziców/prawnych opiekunów jest jednoznaczny z rezygnacją z dalszego procesu postępowania rekrutacyjnego.
 • 3 czerwca 2015 r. godz. 12.00 - ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych – imię i nazwisko kandydata w kolejności alfabetycznej oraz najniższa liczba punktów, która uprawniała do przyjęcia do szkoły spoza obwodu.

Procedura odwoławcza

 • W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych, rodzic/prawny opiekun może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.
 • W terminie do 5 dni od dnia złożenia przez rodzica/prawnego opiekuna wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia komisja rekrutacyjna przygotowuje i wydaje uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata.
 • W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic/prawny opiekun kandydata może wnieść do dyrektora szkoły podstawowej odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, Na rozstrzygnięcie dyrektora publicznego przedszkola/szkoły podstawowej, służy skarga do sądu administracyjnego.