Informator

Informator dla Rodziców dzieci rozpoczynających w roku szkolnym 2018/2019 naukę w szkole podstawowej. 

Szanowni Państwo,

w życiu Waszym i Waszego dziecka rozpoczyna się kolejny, jakże ważny etap - rozpoczęcie nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej.


Informacje podstawowe.

 1. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci:
 • 7-letnie (rocznik 2011), realizujące obowiązek szkolny,
 • 6-letnie (rocznik 2012), na wniosek rodziców.
 1. Do szkoły obwodowej z urzędu, tzn. bez rekrutacji przyjmowane są dzieci:
 • zamieszkałe w obwodzie szkoły,
 • uczęszczające do oddziału przedszkolnego w szkole, w której będzie kontynuować naukę (również w przypadku, gdy szkoła ta nie jest szkołą obwodową).
 1. Aktualne obwody szkół podstawowych znajdziecie Państwo na stronie: sip.geopoz.pl.
  Po wybraniu z listy pozycji: LISTA ULIC BAZY SYSTEMU ADRESOWEGO ZGiKM GEOPOZ należy zaznaczyć „szkoły podstawowe (dot. naboru od 2015/16)” i wpisać nazwę ulicy bez numeru. Po kliknięciu polecenia „Szukaj” wyświetli się szkoła obwodowa. W przypadku, gdy pojawi się więcej niż jedna szkoła, należy kliknąć na ulicę, w nowym oknie wpisać numer domu i kliknąć polecenie „Szukaj”.
 2. Jeżeli zamierzacie Państwo zapisać dziecko do szkoły obwodowej należy złożyć w sekretariacie szkoły obwodowej wypełnione i podpisane zgłoszenie.
 3.  Jeżeli zamierzacie Państwo zapisać swoje dziecko do szkoły podstawowej innej, niż obwodowa, to należy wypełnić wniosek, wskazując w nim szkoły uszeregowane według preferencji: od najbardziej preferowanej (pierwsze miejsce) do najmniej preferowanej (trzecie miejsce) oraz wpisując typ oddziału (ogólnodostępny, sportowy, objęty patronatem Lecha Poznań lub integracyjny). Wykaz szkół z informacją o typach oddziałów, przewidywanych do uruchomienia w szkołach, jest dostępny na stronie http://nabor.pcss.pl
  Wypełniony wniosek należy wydrukować, podpisać i złożyć w szkole podstawowej pierwszego wyboru, wskazanej na 1. miejscu.
 4. Druk zgłoszenia i wniosku wraz ze stosownymi oświadczeniami można otrzymać w sekretariacie szkoły lub pobrać ze stron:  https://nabor.pcss.pl.
 5. W rekrutacji do klas pierwszych ogólnodostępnych oraz integracyjnych (wyłącznie w odniesieniu do uczniów nieposiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego) szkół podstawowych innych, niż obwodowe brane będą pod uwagę kryteria uchwalone przez Radę Miasta Poznania (uchwała nr XXIII/316/VI/2016 z dnia 12 stycznia 2016r.). Kryteria uchwalone przez Radę Miasta Poznania:

Kryterium Liczba_punktów
zamieszkanie kandydata na terenie gminy Poznań 60 pkt

uczęszczanie przez kandydata, w roku szkolnym poprzedzającym rok rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej,  do przedszkola w danym zespole szkół

- kryterium stosuje się również w odniesieniu do kandydatów uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Poznań mających siedzibę w budynku, w którym mieści się dana szkoła podstawowa;
15 pkt
rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, będzie uczęszczało do danej szkoły lub zespołu szkół, w którego skład wchodzi dana szkoła podstawowa  30 pkt

oboje rodziców/opiekunów prawnych rozliczyło podatek dochodowy od osób fizycznych za miniony rok w gminie Poznań

- kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko
80 pkt
wielodzietność rodziny kandydata 10 pkt
wskazanie przez kandydata klasy integracyjnej 5 pkt
rodzeństwo kandydata, przyjęte jako dziecko obwodowe, będzie uczęszczało do danej szkoły, o przyjęcie do której ubiega się kandydat 30 pkt

 

 1. Rodzice/prawni opiekunowie spełniający którekolwiek z kryteriów, zobowiązani są dołączyć do wniosku stosowne oświadczenia, wskazane przy każdym z kryteriów. Komisja rekrutacyjna rozpatrując wniosek nie przyznaje punktów za niepotwierdzone oświadczeniami kryteria.
 2. Przy rekrutacji do oddziałów sportowych, w przypadku uzyskania równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania, brane są pod uwagę kryteria określone w ustawie o systemie oświaty:
 • wielodzietność rodziny kandydata,
 • niepełnosprawność kandydata,
 • niepełnosprawność jednego z rodziców,
 • niepełnosprawność obojga rodziców,
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria mają jednakową wartość – 5 pkt.

 1. Wykaz szkół podstawowych, w których w roku szkolnym 2016/2017 planuje się uruchomienie oddziałów integracyjnych:

 Szkoła  adres
Szkoła Podstawowa nr 1 w Zespole Szkół nr 9 ul. Hezjoda 15,
te. 61 22 23 729
Szkoła Podstawowa nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi os. Rusa 56,
tel. 61 87 79 612 
Szkoła Podstawowa nr 20  os. Rzeczypospolitej 44,
tel. 61 87 75 631
Szkoła Podstawowa nr 25 w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi nr 2 ul. Prądzyńskiego 53,
tel. 61 83 31 010
Szkoła Podstawowa nr 48  ul. Sarmacka 105,
tel. 61 82 06 071  
Szkoła Podstawowa nr 50 w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 os. Stare Żegrze 1,
tel. 61 67 89 690
Szkoła Podstawowa nr 68 w Zespole Szkół z Klasami Integracyjnymi i Specjalnymi nr 1 os. Jana III Sobieskiego 102,
tel.61 82 34 371 
Szkoła Podstawowa nr 75 w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 ul. Powstańców Wlkp 3,
tel.61 85 28 612 
Szkoła Podstawowa nr 78 w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 ul. Żonkilowa 34,
tel. 61 86 77 916
Szkoła Podstawowa nr 79 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 ul. Jesionowa 14,
tel. 61 83 21 412


Terminy

 

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata

warunków lub kryteriów branych

pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 19 marca do

30 marca

od 14 maja do 18 maja

2

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 154 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo oświatowe

 

od 26 marca do 28 marca

16 maja

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 154 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo oświatowe

29 marca

godzina 12.00

17 maja

godzina 12.00

4

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych

10 kwietnia

godzina 12.00

22 maja

godzina 12.00

5

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 10 kwietnia do 12 kwietnia

od 22 maja do 24 maja

6

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

13 kwietnia

godzina 12.00

28 maja

godzina 12.00

Procedura odwoławcza

 • W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych, rodzic/prawny opiekun może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.
 • W terminie do 5 dni od dnia złożenia przez rodzica/prawnego opiekuna wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia komisja rekrutacyjna przygotowuje i wydaje uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata.
 • W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic/prawny opiekun kandydata może wnieść do dyrektora szkoły podstawowej odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. Na rozstrzygnięcie dyrektora publicznego przedszkola/szkoły podstawowej, służy skarga do sądu administracyjnego.

Rekrutacja uzupełniająca

 • Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego szkoły podstawowe posiadające wolne miejsca rozpoczną rekrutację uzupełniającą.
 • Wnioski złożone w placówkach z wolnymi miejscami podlegają procedurze rekrutacyjnej opisanej powyżej.